I forbindelse med revideringen av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017 - 2028 ble det satt i gang et arbeid for å kartlegge og verdsette kommunens friluftslivsområder. Kartleggingen og verdsettingen er ment som et verktøy for å identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftslivet. Formålet med dette arbeidet er å sikre befolkningen mulighet til å drive et variert friluftsliv både i nærmiljøet og i naturen for øvrig. Arbeidet vil også bli et nyttig verktøy i vurdering og vekting av friluftlivshensyn i arealplansaker.

Alle kommuner i landet skal få friluftsområdene kartlagt og verdsatt, og du finner Rælingens områder på www.naturbase.no