Lovdata.no:

"Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. § 5. Stønad til fysioterapi ytes etter takstene i kapittel II. Det ytes stønad etter honorartakstene ved behandling ved skader og sykdom som går inn under folketrygdloven kapittel 13 Yrkesskadedekning, se loven § 5-25, og ved behandling av barn under 16 år".

Bakgrunnen for innføringen av egenandeler er at det i forbindelse med Statsbudsjettet 2017 ble vedtatt endringer som berører egenandeler ved fysioterapi og egenandelstak 2. Regjeringen har vedtatt å avvikle diagnoselisten, innføre automatisering av egenandelstak 2 og redusere rammetilskuddet til kommunene. Som en konsekvens av disse beslutningene anbefales innføring av egenandelsinnkreving i den kommunale fysioterapitjenesten på kurative behandlinger. Hensikten er å medvirke til likebehandling for pasienter i den kommunale fysioterapitjenesten og avtaleterapeuter på de fysikalske instituttene. Det følger videre av helse- og omsorgstjenesteloven at kommuner kan kreve vederlag av pasienter når dette følger av lov eller forskrift. Kommuner kan derfor kreve egenandel fra pasienter som har rett til stønad ved helsetjenester for hjelp hos fysioterapeut ansatt i kommunens helse- og omsorgstjenester. Dersom det kreves egenandel utløses også rett til å kreve refusjon fra Helfo for pasienter med frikort.

Med bakgrunn i endringen i statsbudsjettet ble det i kommunestyret 03.05.2017 vedtatt følgende:

  1. Det innføres egenandeler for fysioterapi i tråd med forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.
  2. Egenandeler begrenses til de behandlinger og gruppetilbud som etter kommunens retningslinjer som hovedregel er tenkt ivaretatt av private fysioterapeuter med kommunal hjemmel.
  3. Egenandeler innføres fra det tidspunktet hvor det er tilstrekkelig tilrettelagt administrativt for en hensiktsmessig innkreving av egenandel og refusjon. Innføringen annonseres.

Det digitale systemet kommunen benytter til formålet er nå utviklet til å ivareta denne innkrevingen. Det er planlagt innføring fra 01.10.2019.

Mer informasjon vil komme nærmere oppstart.