Onsdag 28. april behandlet kommunestyret sak Arbeider infrastruktur Fjerdingby sentrum om kostnadsoverskridelser knyttet til infrastrukturtiltak. Opprinnelig ble det budsjettert med 28,7 millioner kroner, mens det faktisk vil koste oss 53,4 millioner kroner å ferdigstille. Prosjektet er komplekst og har tatt mye lenger tid enn beregnet. Kostnadene for arbeidene har økt i takt med dette og administrasjonen i Rælingen kommune erkjenner i saken at det har vært for dårlig styring med prosjektet. Det har også vært et større behov for VA (vann og avlæp) og elkraft enn hva som opprinnelig ble lagt til grunn. Tiltak som er iverksatt er blant annet å samle alle prosjektene for Fjerdingby sentrum i prosjektavdelingen hos eiendomsenheten.

 

Kommunestyrets vedtak ble som følger:

Vedtak

1 . Det tas ut av kostnadsrammen for prosjektet 300 000,-, til evaluering slik det fremkommer i saksfremlegg i sak 21/34, slik at kostnadsrammen for prosjektet økes til 77,2 mill kroner med en netto kostnad for Rælingen kommune på 53,1 mill kroner. Dette tilsvarer en økning i bevilgninger på 24,4 mill. kroner. Økningen innarbeides i kommunens handlingsprogram ved behandling av 1.tertial.

 

2 . Tiltaket «etablering av torg» tas ut av dette prosjekt, og etableres som et eget prosjekt, jmf egen sak om dette.

 

3 . Kommunestyret iverksetter kontroll med sak PS 18/30 i lys av informasjon fremkommet i sak PS 21/38, ved å be Kontrollutvalget føre kontroll med virksomhet i aktuell sak jmf. tidligere rammer i vedtak

har i sin innstilling bedt om at kontrollutvalget ser nærmere på saken.

 

 

Saken kan du lese her: Elements Publikum (elementscloud.no)

 

Utviklingen av Fjerdingby sentrum har vært planlagt siden 2012. Området tilføres verdier på totalt 1,65 milliarder kroner i første byggetrinn, der kommunens bidrag er ca. 720 millioner kroner i ny skole, Ravinen, energisentral og infrastruktur og private boligutviklere bidrar med 900 millioner.  De tiltakene som gjennomføres i prosjektet vil tilrettelegge for at ytterligere områder rundt Fjerdingby kan utvikles videre som for eksempel som C-felt i områdeplanen, dagens skoletomt og Hansefellåsen.

 

Infrastruktur Fjerdingby sentrum 

 

Fjerdingby sentrum