Om undervisningssituasjonen og barnas rett til undervisning

Selv om skolene er stengt, har elevene den samme retten til opplæring som ellers. Rammene og forutsetningene for læringsarbeidet er imidlertid helt annerledes – og vi er avhengige av et godt samarbeid med dere foresatte for et best mulig læringsutbytte for elevene i denne perioden. Samtidig skal vi ha forståelse for at både elever og foresatte påvirkes i stor grad av situasjonen og de restriksjonene som er innført av myndighetene, og at fleksibilitet og tilpasninger er helt nødvendig i de ulike hjem.  

Skolene i Rælingen er digitalisert, og hver elev har sitt eget læringsbrett og gode digitale verktøy. Vi er dermed godt rustet for situasjonen som vi nå står i. Det er hyppige møter mellom skoleeier og alle rektorene, samt løpende informasjons- og erfaringsdeling, for å sikre at det gjennomføres en fjernundervisning som er best mulig for alle elevene i Rælingen.  

Tusen takk for at dere bidrar og for at dere legger til rette for at fjernundervisningen fungerer best mulig! Ta kontakt med kontaktlærer eller skolens ledelse dersom dere har spørsmål eller tilbakemeldinger. 

Barn og ungdom vil oppleve denne situasjonen som uvant og utfordrende. I denne perioden vil hverdagen være annerledes og det kan være vanskelig. Vi oppfordrer dere til å hjelpe barna deres til å fylle dagene med meningsfylt aktivitet – i form av skoletid og fritid.  

Hjelp barn og ungdom til å holde normal døgnrytme. Siden fritidsaktiviteter i stor grad er stengt, kan det være vanskelig å aktivisere seg. Både barn og ungdom kan trenge hjelp til å finne meningsfulle aktiviteter. Her vil de trenge ideer og hjelp fra foreldrene. Vi oppfordrer foresatte til å snakke med barna sine om det som nå skjer. Dere kan også finne råd hos Helsedirektoratet om hvordan dere kan snakke med barn og unge om situasjonen.  

Situasjonen er i stadig utvikling, og vi må være forberedt på at skoler åpnes helt eller delvis på kort varsel. Dere vil få informasjon om viktige endringer fra skolen. 

Hvordan organiseres fjernundervisningen?

Læringsaktivitetene publiseres digitalt på de plattformene elevene er kjent med. I rælingsskolen er det i hovedsak Teams og Showbie. Noen skoler legger opp til daglige planer, mens andre har læringsopplegg som strekker seg over flere dager. Her vil det praktiseres ulike løsninger, avhengig av elevenes alder, hvilke arbeidsmåter de er kjent med osv. Alle skal få informasjon om hva som forventes av dem hver dag. 

Vi er fremdeles i en fase der vi lærer, prøver og feiler litt, og dette gjør at hvordan skolene og elevene jobber, kan endre seg etter hvert som vi gjør oss erfaringer. 

På skolen skal vi alltid tilpasse opplæringen og aktivitetene til den enkelte elev. Vårt mål er at alle skal oppleve at de får til noe hver eneste dag. Dere voksne står i mange ulike situasjoner hjemme nå. Derfor vil vi passe på at det ikke forventes for mye i aktivitetene. Samtidig vil vi gjerne gi oppgaver som motiverer – også for dem som har ekstra kapasitet. 

Noen elever har enkeltvedtak om blant annet spesialundervisning, særskilt språkopplæring eller samisk. I perioden skolene er stengt, vil det ikke være mulig for skolene å gi en opplæring som er helt i samsvar med disse vedtakene. 

Vi vil imidlertid strekke oss så langt som mulig i å legge til rette for at opplæringen er i tråd med vedtakene. 

Hvordan ivaretas elevenes rett til et godt læringsmiljø?

Det arbeides med at grupper av elever får oppgaver som skal løses i fellesskap digitalt. Vi er opptatt av at fjernundervisningen skal være inkluderende, og at alle skal oppleve seg sett og velkommen i fellesskapet. Elevene har samme rett til et trygt og godt læringsmiljø i denne perioden som ellers. Vi ønsker derfor at dere følger med på barnas digitale aktiviteter, etterspør og er tilstede. Det er viktig at barna kjenner at de trygt kan komme til dere dersom de opplever krenkelser fra andre. Ta kontakt med kontaktlærer eller skolen dersom barna opplever mobbing i form av utestenging, krenkelser eller annet. 

Hvordan holder vi kontakt med elevene og dere foresatte?

Skolene har blitt enige om faste digitale møtepunkter mellom elevene og lærer. Gjennom de digitale kanalene følger lærerne opp arbeidet elevene gjør til avtalte frister. Er det elever som ikke “dukker opp” digitalt eller ikke leverer avtalt arbeid, vil foresatte varsles. 

For 1. til 7. trinn foregår dialogen med elevene i Showbie. Noen barneskoler prøver ut Teams for de eldre elevene også, og deler sine erfaringer med andre skoler.  

For 8. til 10. trinn gjennomføres nettmøter og samtaler i Teams hvor lærerne har dialog med sine elever, enten i grupper eller med enkeltelever. Teams og OneNote brukes til å gi informasjon, tilgjengeliggjøre planer og undervisningsmateriell, og elevene kan arbeide med oppgaver. Her vil elevene få tilbakemeldinger og vurderinger underveis. På denne måten kan lærerne sikre at alle tar del i aktivitetene. 

Hvordan vil vi samarbeide med hjemmet?

Samarbeidet vil i hovedsak foregå per e-post og telefon. Skolene gjennomfører elev- og utviklingssamtaler via Teams der det er tatt i bruk, eller på andre måter. Ta gjerne kontakt med kontaktlærer om dere lurer på noe eller har spørsmål og innspill.  

Dersom dere har bekymringer for barna deres, ta kontakt med skolen, og vi vil bistå så godt vi kan. At situasjonen hjemme kan bli krevende har vi stor forståelse for, og vi kan både støtte/veilede og henvise videre til andre som har spesifikke tilbud til barn, unge og familier. Vi er her, selv om dere ikke ser oss!  

Hvilke elever skal likevel få tilbud i skolen mens skolene holdes stengt?

Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gjør unntak for barn  med foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner/virksomhetskritiske oppgaver og for barn og unge med særskilte omsorgsbehov.  

Særskilte omsorgsbehov er ikke avgrenset til elever med fysisk og/eller psykisk funksjonshemming, men kan også gjelde andre individuelle forhold, familiesituasjon og/eller miljø. Ikke nøl med å ta kontakt med skolen hvis dere lurer på om dere kan benytte dere av tilbudet om skoleplass! 

Hva gjør vi med vurdering på ungdomstrinnet?

For at lærerne skal få grunnlag til å sette karakter, er både deltakelse og innlevering av oppgaver viktig. Det må legges til rette for nye måter å vurdere elevenes kompetanse – vi ser at både lærere og elever er fleksible og kreative! Lærerne prioriterer særlig å sikre vurderingsgrunnlag for å sette standpunktkarakter i fagene. 

Hva skjer med inntak til videregående skoler?

Både skriftlig og muntlig eksamen på 10. trinn er avlyst. Elever på 10. trinn får fullverdig vitnemål uten eksamen. I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst. Alle elever har rett til videregående opplæring, og dette har ikke konsekvenser for inntaket til videregående skoler. 

Hva gjør vi med sykdom og fravær?

 Hvis elevene er syke eller av andre grunner er forhindret fra å delta i opplæringen, må dette meldes til skolen på vanlig måte eller slik det er avtalt med skolen.   

Har dere behov for å melde fra om sykdomsårsak eller andre sensitive opplysninger, ta kontakt med skolen på telefon. 

Hva forventer vi av foresattes bidrag til fjernundervisningen?

Vi forstår at det er en stor oppgave å følge opp elevenes læringsarbeid hjemme nå. Mange foresatte skal hjelpe barna med læringen, ha omsorg og forståelse for barn og unge som synes dette er vanskelig, samtidig som mange skal ivareta oppgaver på hjemmekontoret. Vi forventer ikke at dere skal kunne være fulltids vikarlærere for barna samtidig.  

Det vi ber om, er at dere hjelper barna deres til å prioritere riktig, møte opp til læringsarbeidet og levere arbeider til riktig tid. Vi trenger deres hjelp til å holde elevenes motivasjon oppe i en annerledes skolehverdag. Positive tilbakemeldinger og anerkjennelse av barnas arbeidsinnsats virker alltid bedre enn å peke på det som kunne vært bedre. 

Igjen - tusen takk for at dere bidrar og for at dere legger til rette for at fjernundervisningen fungerer best mulig!