Med utgangspunkt i opplæringsloven/forvaltningsloven, covid19-forskriften og smittevernfaglige vurderinger har kommunens kriseledelse vurdert behovet for dette. I tillegg har pedagogiske hensyn samt barnets beste blitt vurdert. Konklusjonen er at skoleåret gjennomføres etter oppsatt skolerute, og siste skoledag for elevene før jul er 22. desember.


I dag er smittesituasjonen på gult nivå i Rælingen kommune. Å gi fjernundervisning skal ifølge covid 19-forskriften ikke benyttes som et smitteforebyggende tiltak verken på gult eller rødt smittenivå, og er derfor heller ikke et aktuelt tiltak. Selv om smitten har økt også i vårt område, er det per i dag god oversikt og kontroll på situasjonen. Det er ikke noe ved smittesituasjonen i Rælingen i dag som tilsier at å stenge skolene tidligere ville være et nødvendig eller riktig tiltak for å redusere eller hindre smitte. Å få opplæring på skolen er til beste for elevene.


Å fjerne undervisningsdager fra elevenes skoleår er ikke mulig, da det ville vært et brudd med elevenes rett til omfang av undervisning etter opplæringsloven. Det er mulig å endre skoleruta ved å flytte skoledagene 21. og 22. desember til etter planlagt skoleslutt sommeren 2021 eller til allerede fastsatte planleggingsdager. Dette medfører imidlertid flere utfordringer avhengig av når disse dagene flyttes til. Flere foreldre må være hjemme med yngre barn de siste dagene før juleferien, planlagt ferie/fritid blir berørt, det kan bli flere skoledager etter standpunktfastsetting og eksamen til sommeren, og/eller det blir ugunstige tidspunkter for nødvendig felles planleggingstid på skolene.


Så lenge en endring av skoleruta ikke anses som et nødvendig eller riktig tiltak ut ifra smittevernhensyn, mener kriseledelsen at det ikke er riktig å gjøre dette. Dersom smittesituasjonen endrer seg, vil det kunne bli aktuelt med nye inngripende tiltak som berører elever, foresatte og ansatte. Det vil da gis ny informasjon om dette. Per i dag ser kriseledelsen imidlertid at nåværende tiltaksnivå er tilstrekkelig, og det innebærer også gjennomføring av skoledagene som planlagt frem til jul.


Det må fortsatt regnes med smitte i våre skoler i tiden framover, med de konsekvenser det har for organisering av undervisning og elever og ansatte i karantene. Det er en krevende situasjon for alle elever, foresatte og ansatte i skoler å etterleve strenge smitteverntiltak over lang tid. Det gjøres en stor og iherdig innsats i skolene hver dag for å opprettholde et skoletilbud vi vet er svært viktig for både elevene og samfunnet. Den samlede innsatsen er nødvendig for at smitten reduseres, og at vi kan ha en så ordinær skolehverdag som mulig i alle våre skoler framover gjennom dette skoleåret.