Skoleskyssen skjer i all hovedsak med det ordinære åpne busstilbudet og med blanding av
elever fra ulike skoletrinn og med busslinjer som går innom mange kommuner og skoler.

 

Kan sitte skulder ved skulder

På rødt nivå og med forsterkede tiltak så er det mange som har forventninger til at Ruter skal sperre
av seter og redusere til halv kapasitet. Erfaringene fra i fjor vår med avsperrede sitteplasser var ikke
gode. De medførte at passasjerene ikke spredte seg og utnyttet plassene godt nok, og i stedet ble
stående for tett ved dørene. Smittevernveilederen for kollektivtrafikk fastslår at reisende, også
elever, kan sitte skulder ved skulder også på rødt og gult nivå.
Forsterkede tiltak i kollektivtrafikken
betyr således ikke at man skal sitte på annethvert sete, men derimot at man skal spre seg godt om
bord, bruke sitteplasser fremfor ståplasser, og dessuten spre seg på alle tilgjengelige avganger. Ruter
vil også understreke at kollektivtilbudet kun skal brukes av de som virkelig må reise.

 

Kontroll av billetter
I tiden framover vil det på noen holdeplasser stå informasjonskontrollører som kontrollerer om
elevene har gyldig billett før de går om bord på skoleskyssen. Informasjonskontrollørene vil ikke
utstede gebyrer eller avvise elevene, men vi håper at tiltaket er med på å redusere antall reisende og
trengsel om bord.

Ruters oppfordring til alle reisende, også i skoleskyssen er:
• Ikke reis kollektivt med mindre du må.
• Følg myndighetenes rutiner om hånd- og hostehygiene før, under og etter reisen.
• Bruk munnbind – påbudt i de fleste kommuner for alle over 12 år.
• Vis hensyn og hold en meters avstand når du venter på bussen.
• Gå inn midt/bakdør på bussen, da fordøren er stengt. Du skal ikke vise busskortet ditt til
fører.
• Vent på tur når du skal gå på og av, og hold en meters avstand.
• Utnytt alle seter og stå spredt på ståplassene slik at man unngår å stå tett sammen.
• Ikke beslaglegg seteplass med vesker eller lignende.
• Husk å feste setebeltet der slike finnes og ha det på under hele reisen.
• Fører åpner døren, så du trenger ikke trykke på åpneknappen.
• Dersom du er syk eller kan være smittet skal du ikke reise med skolebussen

Oppfordring til foresatte og elever om hva som kan gjøres 
- Godt smittevern får vi til gjennom godt samarbeid. Samtidig som at Ruter arbeider for å sikre
kapasitet er vi avhengige av at elever som har gyldig billett i størst mulig grad sprer seg utover
tilgjengelige avganger og at de følger gjeldende retningslinjer om bord. Vi ber derfor om deres hjelp
til å snakke med deres barn/elev om hvilke retningslinjer som gjelder, samt forberede de på
informasjonskontrollene som vil forekomme på holdeplasser i tiden framover.
Vi takker for samarbeidet. 

Publisert 5.02.2021 oppdatert 10.02.2021