Kontoret ivaretar dette området gjennom faglig rådgivning og veiledning til offentlige og private virksomheter og til innbyggerne i kommunen. Arbeidet med miljørettet helsevern skal medvirke til å fremme folkehelse og å forebygge negative forhold som kan påvirke innbyggernes helse. Kontoret er tildelt forvaltningsoppgaver etter kapittel 3, om miljørettet helsevern i folkehelseloven. Under koronautbruddet har kontoret for miljørettet helsevern ansvar for at kapittel 3, i covid-19-forskriften, overholdes i vår kommune: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470). Nedenfor følger informasjon for ulike virksomheter i kommunen som faller innunder covid-19-forskriften.

Ansvaret er hjemlet i følgende lovverk:

Barns miljø i skoler og barnehager 

Skoler og barnehager har under koronautbruddet fått egne nasjonale veiledere som skal sikre at skoler og barnehager følge smittevernfaglig drift: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/

Frisører, kroppspleie mv. – virksomheter som har én til én kontakt gjennom tilbud til enkelte innbyggere

Bransjen har fått en egen nasjonal veileder som skal sikre at bransjen tilbyr smittevernfaglige forsvarlige tjenester og drift:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevernfaglig-forsvarlig-drift-i-virksomheter-med-en-til-en-kontakt-som-frisorer-kroppspleie-mv-covid-19

Helsefaglige virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten – helsevirksomhet med én til én kontakt

Følgende offentlige og private virksomheter kan bare tilby tjenester dersom grunnleggende krav til smittevern ivaretas: fysioterapeuter, manuellterapeuter, kiropraktorer, optikere, fotterapeuter, logopeder, psykologer og alternativ behandling.

Bransjen har fått en ny nasjonal veileder som skal sikre at bransjen tilbyr smittevernfaglig forsvarlig tjenester og drift:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevernfaglig-forsvarlig-drift-i-helsevirksomheter-med-en-til-en-kontakt-covid-19

Virksomheter hvor det serveres mat

Serveringssteder hvor det servers mat kan holde åpent dersom grunnleggende krav for smittevern ivaretas og omfattes også av Covid-19-forskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470

Kultur- og idrettsarrangementer

Kultur- og idrettsarrangementer er per i dag forbudt, men det åpnes opp for arrangementer opptil 50 personer fra 07.05.20. https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/naeringsliv-idrett-og-kultur#forbud-mot-enkelte-kultur-og-idrettsarrangementer

Kontakt Hvis virksomheter som omfattes av miljørettet helsevern, har behov for veiledning/rådgivning, kan de ta kontakt med kontoret for miljørettet helsevern. Innbyggere som opplever at virksomheter ikke overholder lover/forskrifter innen miljørettet helsevern, bør først og fremt ta dette opp med den virksomheten det gjelder. Hvis dette ikke fører frem, kan kontoret for miljørettet helsevern kontaktes. Fortrinnsvis bør henvendelser sender per e-post: MHV@ralingen.kommune.no