Betalingsfrist
Kontrollsanksjon: 3 uker. Dersom kontrollsanksjonen påklages kan betalingen avvente til det foreligger svar på klagen, får man avslag starter fristen umiddelbart å løpe. Ved for sen betaling tilkommer purregbyr.

Parkeringsgebyr: 3 uker. Må betales innen fristen selv om man klager. Ved for sein betaling forhøyes gebyret med 50%.
 

Klagefrist
Klage må fremsettes kommunen innen tre uker etter at du fikk ileggelsen. Etter klagefristen kan klagen bare behandles hvis du ikke kan bebreides for forsinkelsen, eller hvis det av helt spesielle grunner er rimelig at klagen likevel blir behandlet.

Kontrollsanksjon: klage som evt. ikke gis medhold kan, innen ett år etter mottak av avslag på klagen, meldes inn for parkeringsklagenemda. Nemda tar kun stilling til lovligheten av ileggelsen, ikke rimeligheten.

Parkeringsgebyr: klage som evt. ikke gis medhold kan, innen tre uker etter mottak av avslag på klagen, kreves forelagt tingretten. Retten kan kun ta stilling til lovligheten av ileggelsen, ikke rimeligheten.

Får du medhold i klagen vil eventuelt innbetalt beløp bli refundert.

Bilførerens plikter
Som bilfører plikter du å ha kunnskap om parkeringsbestemmelsene. Bilføreren har også en streng aktsomhetsplikt, og skal observere skilter som er satt opp på stedet. Ved parkering plikter bilfører å føre tilsyn med kjøretøyet en gang i døgnet for å forsikre seg om at kjøretøyet forblir lovlig parkert.

 

Eksempler på klagegrunner som kan føre frem

 • Det ble foretatt en lovlig av-/pålessing eller av-/påstigning. (Dokumentasjon må vedlegges). (Dette gjelder ikke stanseforbud)
 • Vilkårene for å ilegge gebyr var ikke tilstede.
 • Kjøretøyet var stjålet, og anmeldt til Politiet. (Dokumentasjon må vedlegges)
 • Nødrettslignende forhold. F.eks.Motorhavari, akutt sykdom. (Dokumentasjon må vedlegges)

 

Eksempler på klagegrunner som ikke kan føre frem

 • Bilfører trodde bilen var lovlig parkert
 • Det var ingen andre steder å parkere
 • Bilfører var uoppmerksom
 • Kjøretøyet sto ikke i veien for noen
 • Stansen varte kun i kort tid

Se parkeringsklagenemda sin hjemmeside for prinsippavgjørelser som gjelder kontrollsanksjoner.

 

Husk

 • Parkeringsgebyr forhøyes med 50% ved for sein betaling selv om gebyret påklages
 • Klagefrist på 3 uker
 • Klagen må fremsettes skriftlig
 • Det er eier eller fører av bilen som har klageadgang
 • Begrunn klagen og legg ved dokumentasjon