Kommunens arbeid med landbruk for planperioden, er delt inn i 6 satsningsområder

  1. Matproduksjon
  2. Næringsutvikling
  3. Kulturlandskap og kulturminner
  4. Klima, energi og forurensning
  5. Friluftsliv og folkehelse
  6. Beredskapsplan landbruk

For hvert tema er det utarbeidet en hovedmålsetting, med tilhørende delmålsettinger. Plandelen danner således grunnlaget for handlingsdelen.

Mer om Kommunedelplan landbruk finner du under Politikk. . For å se vedlegget trykker du på ikon formet som et "ark" til høyre i bilde.

Se innkalling og alle saker som behandles av kommunestyret 16. november 2016 under Politikk.

Neste møte i kommunestyret er 7. desember 2016. Da skal kommunestyret behandle blant annet Budsjett 2017 og handlingsprogram 2017-2025 for Rælingen kommune.

Tidligere kommunestyremøter redigert etter saker kan du se under Kommmune-TV. Husk kommunestyremøtet sendes direkte på Kommune-TV.

Bildet: Fagtur i Rælingen.