Hul eller grovvokste eik er en utvalgt naturtype som er særskilt sikret etter naturmangfoldloven. Det betyr at disse trærne skal bevares, og at grunneiere med hul eik på tomta skal utøve aktsomhet for å unngå skade på naturtypen.

Det er registrert flere hule eiker i kommunen. Det er viktig å være klar over at du kan ha en hul eik på din eiendom selv om den ikke er registert. Les mer om hvorfor hule eiker er så viktige for naturmangfoldet.

Hektnereika.jpg

Det er i utgangspunktet ikke lov å felle en hul eik. Hul eller grovvokst eik er en utvalgt naturtype som er særskilt sikret etter naturmangfoldloven. Det betyr at disse trærne skal bevares, og at grunneier med hul eik på tomta skal utøve aktsomhet for å unngå skade på naturtypen.

Ansvar som grunneier

Eier eller driver du en jordbrukseiendom og skal sette i gang et jord- eller skogbrukstiltak som berører en hul eik, må du melde fra til kommunen før du utfører tiltaket. Kommunen skal gi deg skriftlig svar innen tre uker. For meldepliktige tiltak er du pålagt å vurdere hvilke konsekvenser tiltaket vil få for naturtypen (konsekvensanalyse).

Felling og tiltak i en hul eik som et «hagetiltak» er ikke søknadspliktige, men kan være i strid med aktsomhetsplikten. Overtredelse av aktsomhetsplikten kan medføre pålegg om retting og avbøtende tiltak, tvangsmulkt eller miljøerstatning.

Du kan pålegges å bære kostnader ved gjennomføring av avbøtende tiltak og ivaretakelse.

Søk om støtte til skjøtsel

Du kan søke økonomisk støtte fra det offentlige for å ta vare på hule eiker. Grunneiere, rettighetshavere, kommuner og organisasjoner kan søke tilskudd til for eksempel fristilling, kroneavlastning og beskjæring.

Les mer om hvordan du søker støtte her.

Oversikt over kommunens hule eiker

Kommunens hule eiker ble kartlagt i 2017.  Kartet under viser hvor de ulike eikene er i kommunen. Du kan lese mer om hver enkelt eik i selve rapporten

 

Oversikt over hul eik

 

Oversikt over hul eik_2