Hovedplanen har til hensikt å beskrive og informere om avdeling for idrett, fysisk aktivitet og friluftslivs ansvarsområder og målsetninger utfra dagens situasjon og fremover i tid. Mål for tjenesteområdet og delmål for planperioden vil legge grunnlaget for videre drift og vedlikehold av idrettsanlegg og friluftsomårder, samt det videre arbeidet med idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Rælingen kommune.

 

Kommunedelplan for idrett, fysisk akitvitet og friluftsliv er under revisjon. Denne planen vil legge føringer for hvilke anlegg og områder det skal satses på fremover og legge grunnlaget for investeringene innenfor idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

 

Hovedplanen for friluftsområder og idrettsanlegg legger grunnlaget for drift og vedlikehold av friluftsområder og idrettsanlegg, samtidig som den avklarer grensesnitt mot andre avdelinger og enheter.

 

Les hovedplan for friluftsområder og idrettsanlegg her.