Dokumentene er som følger:

Kulturminneplan - Plandokument til høring vedtatt 3.5.2017

Kulturminneplan - Vedlegg A - delområder med verdivurderiner og registreringer 

Kulturminneplan - Vedlegg B-E 

 

Dokumentene kan også lastes fra nettsidene under Planer og samfunn. De fås også ved henvendelse til servicetorget på rådhuset.

Merknader til planprogrammet sendes til:

Rælingen kommune

v/kultur- og fritidsenheten

Postboks 100

2025 Fjerdingby

eller

e-post: postmottak@ralingen.kommune.no

Konvolutten eller e-posten merkes: kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer.

Frist for merknader og innspill: 22. september 2017

 

Kommunestyret i Rælingen har 3. mai 2017 vedtatt å sende forslag til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2017 - 2028 på høring og legge den ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens (pbl.) §§ 5-2 og 11-14.

Kommunestyret vedtok den 19. juni 2013 planprogram for kommundeleplan for kulturminner og kulturmiljøer for Rælingen kommune. Planforslaget er utarbeidet i samsvar med vedtatt planprogram.

Etter høringen tas det sikte på endelig planvedtak i kommunestyret i november.