Elever med særlig behov for oppfølging og barn under 12 år med foreldre i samfunnskritiske yrker vil likevel få et tilbud i skolen disse to dagene. Beslutningen er tatt av kommunedirektøren etter en grundig vurdering av smittevernhensyn og forsvarlighet i opplæringen.

Det er fremdeles gult nivå i skolene ut ifra en smittevernfaglig vurdering. Likevel mener kommunedirektøren at hjemmeundervisning disse to dagene i sum vil gi det beste tilbudet til elevene.

– Med stort og økende fravær blant ansatte grunnet sykdom og karantene, er det utfordrende å bemanne slik at alle elever og klasser får den opplæringen og det forsvarlige tilsynet skolen er pålagt å gi. Ved å gi hjemmeundervisning til de aller fleste elevene, og et tilbud fysisk på skolen til dem som trenger det, vil skolene kunne disponere og utnytte ressursene på en bedre måte, og samtidig ivareta smittevernhensyn. Denne beslutningen gir også mer forutsigbarhet for elever, foreldre og ansatte i en situasjon som kan utvikle seg raskt, sier kommunalsjef John Kristoffersen.

Skolene vil gi nærmere informasjon til elever og foresatte om hvordan disse skoledagene skal gjennomføres.

SFO-tilbudet går som normalt, men det kan være behov for noe redusert åpningstid. Det vil i så fall informeres om fra den enkelte skole.