Kontaktinformasjon

Besøksadresser: Fjerdingby helsetun, Haugervegen 25, 2008 Fjerdingby (hjemmesykepleie, hjemmehjelp, smitteavdeling og korttidsavdeling)

Besøksadresser: Øvre Rælingsveg 176 (Avdeling psykisk helse og avhengighet)

Postadresse: Enhet for hjemmebaserte tjenester, Rælingen kommune, posboks 100, 2025 Fjerdingby

Telefon til Fjerdingby helsetun: 63 83 54 00 (Korttids- og rehabiliteringsavdelingen, hjemmesykepleien og administrativt personell).

For mer informasjon om den enkelte avdeling, trykk på linkene over.

Enhetsleder Hanne Solvang,

 

Kjerneoppgaver

Enheten gir tjenester som hjemmesykepleie, hjemmehjelp, trygghetsalarmer og omsorgsboliger. Korttidsopphold i institusjon som rehabilitering, avslastningsopphold, kommunal akutt døgn og lindrende behandling. Bistand og 1.linjebehandling innen psykisk helse og avhengighet. Enheten har hukommelsesteam og kreftkoordinator - og annen alvorlig sykdom. 

Avdelinger og tjenester

Avdeling hjemmehjelp og hjemmesykepleie 

Avdeling psykisk helse og avhengighet  

Lognsdalen døgnbemannede boliger (spesialboliger for mennesker med rusavhengighet og treningsleiligheter for mennesker med redusert boevne.)

Fjerdingby helsetun

Hukommelsesteam

Smitteavdeling  

Kreftkoordinator og annen alvorlig sykdom.  

Enhetens tjenester er hjemlet i lov om kommunale helse og omsorgstjenester,§§ 3-1 og 3-2, og lov om pasient og brukerrettigheter, kap 7.