Nrk.no har nylig hatt en artikkel med fokus på manglende tilsyn i barnehager, med de mulige konsekvensene det kan ha for innemiljøet for barna. I Rælingen ble det satt av femti prosent stilling til arbeidet med godkjenning og tilsyn i barnehager og skoler i 2013. Helseadministrasjonen med rådgivende helsesøster og kommuneoverlege, har gjennomført regodkjenning av alle skoler og barnehager.  Alle skoler og barnehager har fått på plass et internkontrollsystem for å ivareta barnas miljø, både når det gjelder inneklima, rutiner for å forhindre ulykker, det psykososiale miljøet, samarbeid med foresatte osv. Ved utgangen av 2015 var denne regodkjenningen fullført for alle skoler og barnehager. Internkontrollsystemet er hver skole og barnehages ansvar.

 

Helseadministrasjonen i Rælingen kommune er pålagt å ha tilsyn i barnehager og skoler hvert tredje år og har ansvar for dette. Ved tilsyn ses det på et valgt tema, og gjennomføres en kort befaring av lokalene og uteområder. Vi anbefaler at FAU/foresatte varsles på forhånd om at det skal gjennomføres tilsyn. Tilsynet skal fungere som en veiledning til skoler og barnehager om mulige forbedringer, men det gis også varsel om pålegg ved funn av avvik. Avvik kan variere fra mangler på rutiner i interkontrollsystemet, til fysiske forhold som må undersøkes nærmere eller rettes. Alle avvik følges opp til det er dokumentert at manglene er rettet og avviket kan lukkes.

 

Tilsyn gjennomføres nå planmessig, og tema for denne runden har vært å se om internkontrollsystemet fyller kravene i forskrift. Ved utgangen av februar er tilsyn gjennomført i 5 skoler og 11 barnehager. Det vil gjennomføres tilsyn i de øvrige skolene og barnehagene i løpet av 2016. Ny runde med treårig tilsyn starter i 2017, det er da planlagt tilsyn med smittevern og sikkerhet/beredskap i skoler og barnehager.

 

For å holde politikerne orientert om arbeidet med miljørettet helsevern i skoler og barnehager er det utarbeidet en rapport for status for arbeidet ved utgangen av 2015 som ble behandlet i komite for helse og omsorg  2. februar 2016.

 

Les mer:

Barnehager i Rælingen

Skoler i Rælingen