Nederst i artikkelen finner du lenke til søknadsskjema og lenke til kontaktinformasjon om du lurer på noe.


Innloggingsproblemer hos DIFI – BankID er ute av drift - Rælingen kommune (ralingen.kommune.no) (12.05.21) Vi oppfordrer deg til å prøve igjen om du har utfordringer med å logge deg på. 

 

Rælingen kommune er bevilget 5 214 789 kroner.

Bakgrunnen for dette er at Stortinget vedtok i Prop. 79 S (2020-2021) Endringer i Statsbudsjettet 2021,..å bevilge kr 1,75 mrd til kommunene «slik at de kan kompensere lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av smitteverntiltakene. Ordningen legger opp til at kommunene selv kan tilpasse støtteutbetalingene til lokale forhold, herunder til reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringen. Bevilgningen vil også fungere som en ventilordning for foretak som helt eller delvis faller utenfor den generelle kompensasjonsordningen.

 

Bedrifter i Rælingen som er rammet av pandemien kan søke om tilskudd til driftsmidler og/eller omstillingsmidler. Også bedrifter i oppstartsfase kan søke om tilskudd til prosjektmidler.

 

Søkere vil prioriteres slik:

1. Driftstilskudd til virksomheter med godkjent lærlingordning

2. Driftstilskudd til virksomheter

3. Prosjektstøtte til virksomheter

4. Prosjektstøtte til virksomheter i etableringsfasen

 

I vurderingen av søknadene legger kommunen særlig vekt på:

· I hvilken grad virksomheten er rammet av strenge smittevernstiltak

· I hvilken grad virksomheten har hatt direkte kostnader, svekket resultat, omsetningssvikt og/eller endring av dekningsgrad som følge av nasjonale eller lokale smittevernstiltak

· I hvilken grad virksomheten har måttet permittere ansatte

· I hvilken grad virksomheten har falt helt eller delvis utenfor den generelle kompensasjonsordningen

 

Søknad om prosjektstøtte skal ha fokus på omstilling og gjelde fremtidige kostnader. Søker må synliggjøre prosjektets nyhet for bedriften, potensiale for økt levedyktighet og lønnsomhet, samt evne til å gjennomføre. Det skal foreligge budsjett og plan for gjennomføring. Det kan også søkes om midler til kompetansehevingstiltak for ansatte. Tilsvarende gjelder for bedrifter under etableringsfasen som kan dokumentere levedyktighet. Slike vurderinger gjøres blant annet av Etablerertjenesten Romerike Disse søknadene vil bli behandlet sammen med søknadene om driftsstøtte.

 

Ordningen følger regler i forskrift om distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel om utlysning, saksbehandling, klage og kontroll med mer. Tildelingen gis i form av bagatellmessig støtte. Tilsagn fra ordningen gis i henhold til retningslinjer for bruk av statsmidler. Søker må gi informasjon om hvilken annen offentlig støtte virksomheten har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021 og hvilken ordning støtten er hjemlet i. Søker må selv sørge for at samlet mottatt offentlig støtte ikke overstiger de grensene som til enhver tid gjelder ifølge EØS statsstøtteregelverk (bagatellmessig støtte).

 

Formannskapet behandlet sak om tilskudd i møte den 19. april 2021 og vedtok blant annet at det ikke er anledning for virksomheter som blir tildelt tilskudd å ta ut utbytte inneværende år. Saken finner du her: (med protokoll)

 

Søknadsfrist: 16. mai 2021. 

 

Innkomne søknader vil ikke behandles fortløpende, men under ett der det vil gjøres en samlet vurdering basert på kriterier og prioriteringer som nevnt ovenfor. Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis i henhold til vedtak.

Søknadsskjema finner du: Her

Lurer du på noe? Kontaktinformasjon: Næring i Rælingen 

Næring i Rælingen (Facebook)  Følg oss du også!