Om handlingsprogrammet

Kommuneplanens handlingsdel i Rælingen kommune ivaretas gjennom handlingsprogrammet som er kommunens strategiske styringsdokument for en fireårsperiode og revideres årlig.

Handlingsprogrammet synliggjør styringsmål, strategier og utviklingsområder for perioden og prioritering av ressursbruken. Handlingsprogrammet skal inneholde oppfølging av både kommuneplanens samfunnsdel, kommunedelplaner og andre planer. Programmet viser gjennomføring og oppfølging av kommunens satsingsområder, utgjør handlingsdelen i kommuneplanen, og inneholder økonomiplan med årsbudsjett. Budsjettet for året er bindende, mens økonomiplanen er retningsgivende.

Se gjeldende handlingsprogram som nettversjon og PDF. Tidligere vedtatte handlingsprogrammer finner du som PDF via den samme lenken.

Budsjettprosessen

Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram sendes til politisk behandling og første behandling i formannskapet skjer i begynnelsen av november.

Innstillingen fra formannskapet er vanligvis at kommunedirektørens forslag til handlingsprogram sendes videre på høring i komiteer og utvalg, samt i de politiske partiene fram mot andre formannskapsbehandling. Uttalelser fra høringsrunden følger med sakspapirene i videre politisk saksgang. Spørsmål til administrasjonen og avklaringer foregår også i denne perioden, og besvares til andre formannskapsbehandling. Andre formannskapsbehandling skjer normalt i slutten av november.

Innstillingen fra formannskapet er vedtakspunkter til kommunestyret. Formannskapets innstilling ligger ute til offentlig ettersyn i minst 14 dager før kommunestyrets behandling.