KID (Kurs i depresjonsmestring)

Kurset er for voksne over 18 år som kjenner seg nedstemt eller deprimert (lett til moderat depresjon). Målet med kurset er å redusere graden av nedstemthet/depresjon, redusere varighet av depresjon, redusere de negative følgende av depresjon og forebygge nye episoder med depresjon. 

 

Kurset er bygd på kognitiv sosial læringsteori. Du lærer å være oppmerksom på tankene dine og se sammenhengen mellom tanker og følelser. Det jobbes med å endre negative tolkninger, samt kjenne igjen og forandre negativt mønster på tanker og handlinger. 

Kurset går over 8 uker med varighet på to timer pr gang. I tillegg er det to oppfølgingsmøter etter noen uker. Du får utdelt arbeidsbok med oppgaver som må løses.   

 

Kurset koster p.t. 450 kr som hovedsakelig går til å dekke kostnader på arbeidsbok. 

 

IMR (Illnes management and recovery) - Kurset oversettes til trening i livsmestring

Kurset er beregnet på personer med kroniske psykiske helseutfordringer. Kurset består av 11 moduler og varighet er ca. et år.  Kurset gis over 2 timer pr gang. Kurset kan også gis i individuelle samtaler hvor en bruker tid etter behov. Det jobbes mot at en skal bli spesialist i eget liv og det settes personlige mål. 

 

Kurset består av følgende moduler: 

1.     Tilfriskningsstrategier 

2.     Nyttige fakta om psykiske lidelser 

3.     Nyttige fakta om ruslidelser 

4.     Stress- sårbarhetsmodellen 

5.     Mestre stress 

6.     Bygge på sosial støtte 

7.     Effektiv bruk av medisiner 

8.     Mestre vedvarende symptomer 

9.     Sunn livstil 

10. Lage en plan for å forebygge tilbakefall 

11. Få hjelp til dine behov i den norske helsetjenesten 

 

Stressmestringskurs

Kurset foregår over 4 til 6 ganger. Vi starter opp nye kursrekker to ganger i året (vår/sommer og høst/vinter).

 

Kurs i mestring av stress er et tilbud til deg som er motivert for å lære mer om stress og livsbelastninger. Vi arbeider med hvordan stress og livsbelastninger kan gi utslag i kroppslige reaksjoner, endring i tankene, samt adferdsmessige og emosjonelle reaksjoner. Vi arbeider også med flere forskjellige strategier for å mestre stress og livsbelastninger.  

 

Stabilt oppmøte er en forutsetning for å få utbytte av kurset. Alle som går på kurset har taushetsplikt.  

 

Vi går igjennom følgende temaer:  

 

1.     Hva er stress, påkjenning og livsbelastninger 

2.     Mestring og symptomer på høyt stressnivå  

3.     Toleransevindu, hjernens reaksjon på fare og stress 

4.     Tanker og følelser 

5.     Hvordan gi dagen struktur og bli bevist på strategier som reduserer stress.  

6.     Oppsummering av kurset, hvordan går det nå, og hvordan kan jeg bruke det som jeg har lært fremover.  

Kurs i mestring av angst

Kurs i mestring av angst har totalt 8 plasser og arrangeres en gang i året. Antall deltakere kan variere noe fra år til år. Kurset går over uker, en gang i uken, fra kl. 13.00-14-30 uten pause.  

Kurs i mestring av angst er et tilbud til deg som er motivert til å lære om angst og lære strategier for å mestre problemer knyttet til angst.  

Stabilt oppmøte er en forutsetning for å få utbytte av kurset. Alle som går på kurset har taushetsplikt.  

Vi går gjennom følgende temaer:  

1.     Motivasjon og målsettinger. Hva er angst, og ulike angstlidelser? 

2.     Toleransevinduet (regulering av følelser).  

3.     Triggere (identifisere og håndtere triggere) 

4.     Kropp og følelser 

5.     Hvordan lage en eksponeringsplan 

6.     Praktiske ferdigheter: struktur. Avslutning! 

 

ICDP-International Child Development Program:

ICDP er foreldregruppe over 8 ganger med ulike temaer hvor det er fokus på godt samspill og styrking av foreldrerollen. Opplegget er en blanding av teori, oppgaver og refleksjoner i gruppe. Tilbudet er gratis.  

 

International Child Development Program (ICDP) er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program hvor målet er å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse. ICDP ble utviklet av professor Karsten Hundeide og professor Henning Rye ved Universitetet i Oslo. ICDP er anerkjent og benyttet av bl.a. UNICEF og WHO. 

 

Det viser at barnets samspill med sine nærmeste omsorgsgivere er avgjørende for barnets helhetlige utvikling. ICDP har som sin grunntanke at den beste måten å hjelpe et barn på, er å hjelpe barnets omsorgsperson(er), og at den mest virkningsfulle strategien er å støtte og bevisstgjøre barnets stabile omsorgsnettverk. ICDP setter eksisterende forskning om barn og barns utvikling i system. Programmet har tre dialoger og 8 tema for godt samspill, som enkle hjelpemidler for å bevisstgjøre omsorgspersoner på viktigheten av godt samspill med sitt barn for å sikre barnet en sunn følelsesmessig og mental utvikling. 

 

Kurset arrangeres når det er nok deltakere på ventelisten. 

HAP - Hasjavvenningsprogrammet

Hasjavvenningsprogrammet er ett individuelt program for avvenning av hasjbruk.  

 

Programmet går over 5 - 6 uker, og består av tre ulike faser. Den første fasen vil ha fokus på abstinenser og at en må forvente økt uro, angst, dårlig søvn osv. Fase to kommer etter ca to uker, hvor man når toppen med tanke på ubehag, som så vil snu hvis en holder ut. Det er her fokuset skal ligge. I fase tre er i hovedsak abstinenser borte og THC skal tydelig være på vei ut av kroppen. 

 

Underveis så vises THCkurven og det scores i VAS (Visuell analog skala) og BCD (Behaviour checklist diary). Det finnes også andre verktøy som anvendes underveis som HSCL - 25, FAK og SDS. I tillegg generelle samtaler om hvordan man har det nå, forventninger videre, fordeler og ulemper ved å ruse seg eller fordeler og ulemper ved å la være å ruse seg. Etter ca 5 uker, skal THCnivået ha kommet på et nivå som er så lavt at man ikke lengre har kroppslige abstinenser og da, vil det være aktuelt å følge opp på en annen måte, (psykisk helse, aktivitet osv), som vil kunne være et tema da. 

 

Programmet er for alle aldersgrupper, men mest aktuelt for yngre. 

 

Samtaler 1-2 ganger pr uke 45 min. de to første uker, 1 gang pr uke de resterende.