Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Grunnskoleopplæring for voksne

Alle voksne som av en eller annen grunn mangler grunnskoleopplæring har rett til å få gratis opplæring.

Generelt

Det er kommunedirektørens enhet som er ansvarlig for grunnskoleopplæring for voksne. 

Beskrivelse

Du som er over skolepliktig alder og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring og kan søke om dette. Opplæringen gjelder vanligvis de fagene du trenger for å få vitnemål for fullført grunnskole for voksne. Opplæringen skal tilpasses ditt behov. Det gjelder både omfang, lengde og tidspunkt for undervisningen. Voksne skal ikke plasseres i ordinære klasser sammen med barn og unge.

Rælingen kommune samarbeider med Norasondegruppen , som leverer grunnskoleopplæring for voksne. 

Kontakinformasjon: skole@norasonde.no 

Telefonnummer: 907 11 068

Søknadskjema finner du her

Søknaden med vedlegg sendes til Norasonde Læringssenter Postboks 3030, 2000 Lillestrøm eller leveres til Kirkegata 3, Lillestrøm.

Innhold og organisering:

Elevene får undervisning i fem fag: norsk, engelsk, naturfag, samfunnsfag og matematikk. Elevene kan ta ett, flere eller alle fem fag samtidig. Undervisning foregår på dagtid, mandag til fredag 09:00-14:30 i Norasonde sine lokaler i Lillestrøm. Grunnskole for voksne er et fulltidstilbud dvs. at elevene får 28-30 undervisningstimer i uken. Grunnskole for voksne følger skolerute med sommer-, høst- og vinterferie og første skoledag i august og siste skoledag i juni. Undervisningsåret er delt i 2 semestre: høst- og vårsemester.  

Grunnskoleopplæringen ved Norasonde Læringssenter er eksamensrettet. Elevene i avgangsklassen går opp til skriftlige og muntlige eksamener i vår og får vitnemål med standpunktkarakter i alle fag og eksamenskarakter. 

Opptak til skolen: 

Norasonde Læringssenter har hovedopptak to ganger i året: august og januar, men behandler søknader kontinuerlig. Det tas i betraktning enkelte tilfeller og vurderes muligheter for oppstart utenom hovedopptak dersom det er hensiktsmessig. Opptaket til grunnskoleopplæringen består av en kartleggingssamtale og kartleggingsprøve i norsk (gjelder minoritetsspråklige søkere) engelsk og matematikk. 

Ønsker du å søke skoleplass, må du fylle ut søknadsskjema som du finner øverst på denne nettsiden og sende den til Noraosnde i posten eller levere til skolekontor i Kirkegata 3. Husk å ha med vedlegg som er spesifisert i søknaden. Du blir innen kort tid innkalt til en kartlegging samtale og kartleggingsprøver i Norasonde sine lokaler. Deretter blir vurdering av dine behov sendt videre til skolekontor i din kommune som fatter vedtak som fastsetter dine rettigheter til grunnskoleopplæring. Etter at vedtaket er fattet blir du kontaktet av Norasonde Læringssenter og informert om mulig oppstartsdato.

Kriterier/vilkår

Rett til grunnskoleopplæring for voksne er regulert i Opplæringslova § 4A-1 og presisert i rundskriv Udir 3-2012. Det er et vilkår for rett til grunnskoleopplæring at søker har lovlig opphold i landet.

For å ha rett til grunnskoleopplæring særskilt organisert for voksne må søkeren oppfylle følgende fire vilkår:

  • være over opplæringspliktig alder (hovedregelen er derfor at voksenretten etter § 4A-1 tidligst inntrer fra høsten det året en person fyller 16 år.)
  • ikke ha rett til videregående opplæring etter oppll. § 3-1
  • ha lovlig opphold i Norge
  • trenge grunnskoleopplæring.

De tre første vilkårene er absolutte, dvs. at alle tre vilkårene må være oppfylt. Dersom de tre vilkårene er oppfylt, må det vurderes konkret om søkeren faktisk trenger/har behov for grunnskoleopplæring. Dersom alle de fire vilkårene er oppfylt har den voksne rett til grunnskoleopplæring etter oppll. § 4A-1.

Pris for tjenesten

Opplæringen og undervisningsmateriellet er gratis.

Lover

Se spesielt opplæringslova § 4A-1 Rett til grunnskoleopplæring for vaksne

Forvaltningsloven
Opplæringslova

Saksbehandling

Det er kommunen som fatter enkeltvedtak om retten til grunnskoleopplæring for voksne, etter at Norsoande Læringssenter har gjort en kartlegging. Dersom du har spørsmål til enkeltvedtaket kan det rettes til post@ralingen.kommune.no

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Selv om det eksisterer en individuell rett til opplæring, må kommunen få rimelig tid til å planlegge tilbudet. Dette innebærer at du som søker må akseptere at det kan ta en viss tid før opplæringstilbudet blir etablert.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Tjenesten oppdatert: 05.03.2021 14:59