Det skal legges ny avløpsledning fra Nedre Rælingsveg og ned til Harabakken. Dette er et ledd i å tilrettelegge for ny utbygging i området Marikollen-Fjerdingby. En del av dette prosjektet, er å legge ny avløpsledning fra Møllervegen til Harabakken. Ledningen skal gå i eksisterende trasé, men mye dypere.

For traseen Møllervegen-Harabakken er det nødvendig å gjøre grunnboring for kartlegge avstanden til fjell. Det vil bores ca 5 punkter på traseen.

Berørte naboer er varslet per brev.

Kartutsnittet nedenfor viser traseen.

Bilde Nabovarsel Møllerveien boring 2020.png