Bakgrunnen for ny hovedvannledning er at eksisterende ledning har hatt gjentatte lekkasjer de siste årene. Den aktuelle ledningen er viktig for vannforsyning sørover i Rælingen. Det at ledningen er så viktig, gjør at den ikke bare kan skiftes ut eller byttes på vanlig måte, men må rehabiliteres ved at en etablerer en ny ledning ved siden av den gamle for så å koble over. Arbeider planlegges gjort ved å kombinere styrt boring i løsmasser med vanlig konvensjonelle gravemetoder. Kort fortalt betyr dette at vi borer der det ikke er fjell og graver og sprenger resten av traseen.

 

Arbeidene startet i uke 33 i krysset Blomstervegen/Prost Refsums veg og fortsette fortløpende nordover til Lognsdalen. Arbeidet er forventet avsluttet til desember 2016.  Men fremdriften er avhengig av grunnforholdene. Selve graveområdet skal sikres med kontinuerlig byggegjerde som sikkerhet mot arbeidene, men det må også påregnes at det til enhver tid vil bli stående maskinell redskap i nærmiljøet. Vi forsøker å etablere en gangvei forbi det aktuelle gravested under ferdens gang, dersom arbeidene kommer i konflikt med naturlige gangpassasjer.

 

Et anleggsområde er spennende, særlig for barn. Anlegget skal være sikret, men vi anmoder foreldre om å passe litt ekstra på mens arbeidene pågår.