Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
30. november kl. 10:08

Koronavirus

-HER

. clear

Gebyrer for arbeid etter forurensingsloven

Hjemlet i forurensningsloven og forureningsforskriften §11-4GENERELLE BESTEMMELSER

Regulativet fastsettes i medhold av plan- og bygningslovens § 33.1, lov im eiendomsregistrering (martikkelloven) § 32 og lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) §7.

Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr.

 

Beregningstidspunkt

Gebyr skal beregnes etter det regulativ som er gjeldene på det tidspunkt kommunen mottar fullstendig planforslag, komplett søknad eller rekvisisjon. 

 

Betalingstidspunkt

For arbeider etter dette regulativet sendes regning etter at erbaidet er utført/vedtak er fattet. Klage på vedtak medfører ikke utsettelse av betalingsfrist. 

 

Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart synes urimelig i forhold til det arbeidet og de kostnader kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han har gitt fullmakt fastsette et høvelig gebyr etter grunngitt søknad fra den som har fått krav om slikt gebyr. Søknad om helt eller delvis fritak for gebyr, medfører ikke utsettelse av betalingsfrist.

 

Klage

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages, da den kun er oppfølging av regulativet. Kommunens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages til Fylkesmannen.

 

Avbrudd i arbeide

Når en tiltakshaver/revirent selv forårsaker at kommunens arbeid blir avbrutt, skal vedkommende betale andel av tilhørende gebyr forholdsvis til det arbeide som er utført eller som kommunen måtte utføre.

 

Justering av gebyrsatsene

Dersom kommunestyret ikke gjør annet vedtak, skal gebyrsatsene pr. 1.januar hvert år justeres overensstemmende med konsumprisindeksen. Ved slik regulerig skal satser avrundes oppover til nærmeste hele 100- krone.

 

4 Gebyr for arbeid etter forurensingsloven

 

Utslipp fra mindre  avløpsanlegg Gebyr
a) Behandling av søknad om utslippstillatelse for nyanlegg < 16 p.e. (4 hus) kr 9 500
b) Behandling av søknad om rehabilitering av gamle anlegg for utslipp kr 5 300
c) Behandling av søknad om utslippstillatelse for anlegg > 15 p.e: Pr. p.e. utover stasen under pkt a (maksimalt kr 30 000) kr    500
d) Tilsynsgebyr for funksjonstesting av private renseanlegg kr 3 200 

 

Del artikkelen:
Tips en venn