Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fradeling av eiendom

Ønsker du å dele en tomt eller opprette en festegrunn, må du søke kommunen.

Generelt

Ansvar: Utbyggingsservice

Beskrivelse

Ønsker du å fradele en tomt eller opprette en festegrunn for mer enn ti år, må du søke kommunen om tillatelse.  En slik tillatelse er trinn en i en saksbehandlingsprosess der trinn to består i å avholde en oppmålingsforretning hvor den nye enheten får eget gårds- og bruksnummer (matrikkelnummer).

Ved delingen må det ikke oppstå forhold som strider mot plan- og bygningsloven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Skal du søke om fradeling for en ekstra boligtomt i hagen, må kommunen ta stilling til om den nye parsellen lar seg bebygge med et bolighus av normal størrelse og standard.

Tillatelse til fradeling er ikke nødvendig for deling som skjer som ledd i jordskifte i samsvar med rettslig bindende plan.

Målgruppe

En delingssøknad kan fremmes av blant annet:

 • Grunneiere (personer som har grunnbokshjemmel til en eiendom) 
 • Personer som gjennom en rettskraftig dom er kjent som eier til den delen av eiendommen som ønskes fradelt
 • Personer som har innløst festegrunn etter lov om tomtefeste

Kriterier/vilkår

For å kunne få søknad om fradeling godkjent av kommunen må følgende vilkår være oppfylt:

 • Nabovarsling må være foretatt (gjenpart av nabovarsel kan bestilles av kommunen)
 • Tomtedeling må tilfredsstille alle krav til byggetomt i plan-og bygningsloven, slik som krav til vei, vann og avløp
 • Tiltaket må ikke være i strid med kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan

Pris for tjenesten


Pris for tjenesten finner du under Priser i menylinjen.

Samarbeidspartnere


Lover

Se spesielt plan- og bygningsloven

 • §§ 18-1 og 18-2 (Opparbeidelseskrav)
 • § 20-1 (Tiltak som krever søknad og tillatelse)
 • kap. 21 (Krav til innhold og behandling av søknader)
 • kap 26 (Opprettelse og endring av eiendom)
 • §§ 27-1 - 27-4 (Tilknytning til infrastruktur)
 • § 28-7 (Den ubebygde del av tomta. Fellesareal)

Forvaltningsloven
Plan- og bygningsloven
Matrikkellova

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Søknad om deling av eiendom må fremmes skriftlig ved å utfylle søknadskjema. Du må legge frem et forslag til grenseforløp inntegnet på kart.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak der det fremgår en begrunnelse

Saksbehandlingstid

En  fullstendig søknad om tillatelse som ikke medfører dispensasjon fra plan, skal avgjøres av kommunen innen tolv uker. Byggesaksgebyret skal reduseres med 25 % for hver påbegynte uke tidsfristen overskrides.

 

Klagemulighet

Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok vedtak. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Tjenesten oppdatert: 07.01.2021 17:31