Fotografering av veinettet er ett ledd i at kommunen skal benytte NVDB mer aktivt i forvaltning av det kommunale vegnettet.

NVDB

Nasjonal vegdatabank er en database med informasjon om riks- og fylkesveger, kommunale veger, private veger og skogsbilveger. NVDB inneholder muligheter til å registrere fagdata knyttet til vegen. Hvilke fagdata som kan registreres, er definert i et eget oppsett som kalles Datakatalogen.

Veibilder

Veibilder er en besparende måte å samle data til NVDB på. Alle synlige veiobjekter kan registreres inn i NVDB. (Eksempelvis: Skilter, rekkverk, fartsdempere, vegoppmerking, veilys, osv.) Veibildene brukes deretter som verktøy i daglig arbeid med kommunal forvaltning.