Se forskriften HER   Du kan også lese det som ble vedtatt nytt nedenfor:

§ 3 Forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 deltakere eller hvor avstand på en meter ikke kan overholdes

Det er ikke tillatt å ha eller delta på private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede.

Selv om antallet deltakere er 10 eller færre, er det kun tillatt å ha eller delta på private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde 1 meters avstand.

Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand eller samme kohort i barnehage eller barneskole.

§ 4.Gjennomføring av arrangementer

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer med flere enn 20 deltakere tilstede samtidig når arrangementet er innendørs og det ikke er fast seteplassering.

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer utendørs med mer enn 200 deltakere til stede samtidig.

De som er til stede på arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand. Unntakene er opplistet i forskrift 27 mars 2020 nr 470 (covid-19 forskriften) § 13c gjelder.

Forøvrig gjelder forskrift av 27.03.2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) §§ 13 til 13d

 

Se mer: Koronavirus