ICDP- foreldreveiledning (International Child Developement Program)

Hva er dette?

Et gruppeprogram for foreldre. Målsettingen er at den enkelte mor eller far skal bli trygge foreldre ved å bli bevisste på hva de gjør som er bra for barna. 8 tema for godt samspill brukes.

For hvem?

Foreldre/foresatte til barn og ungdom 0-18 år. Veiledningsmateriell finnes på flere språk.

Kontakt ICDP-koordinator eller helsesøster på helsestasjon eller skolen til barnet ditt

 

Circle of security COS- foreldreveiledning

Hva er dette?

Et gruppeprogram for foreldre. Målsettingen er at den enkelte mor eller far skal bli trygge foreldre ved å bli bevisste på hva barnet trenger av støtte eller oppmuntring.

For hvem?

Foreldre/foresatte til barn og ungdom 0-18 år.

Kontakt helsesøster på helsestasjon eller skolen til barnet ditt, eller barneverntjenesten

 

SMIL-styrket mestring i livet

Hva er dette?

Et gruppetilbud til barn/unge som har belastninger i livet sitt pga sykdom hos foreldre/foresatte.

For hvem?

Barneskolebarn, grupper settes sammen slik at barna har lik alder.

Kontakt helsesøster på barnets skole

 

Barn med to hjem

Hva er dette?

Samtalegrupper for barn som har opplevd at foreldrene har gått fra hverandre. Tilbud gjennomføres av helsesøster og lærer ved noen av barneskolene.

For hvem?

Barn i barneskolealder.

Kontakt helsesøster ved barnets skole

 

Friskliv barn

Hva er dette?

Gruppetilbud for barn i 1-4 klasse og deres foreldre med aktivitet og kostholdsveiledning.

For hvem?

Familier som er for lite i aktivitet og som trenger kostholdsveiledning

Kontakt Frisklivsentralen eller helsesøster ved barnets skole

 

Friskliv ungdom

Hva er dette?

Gruppetilbud for ungdom i 8 og 9 klasse med aktivitet og kostholdsopplæring. Foreldrene kan være med på relevante tema.

For hvem?

Ungdom som er for lite i aktivitet og som trenger kostholdsveiledning

Kontakt Frisklivsentralen eller helsesøster ved ungdomsskolen

 

Helsestasjon for ungdom

Hva er dette?

Råd og veiledning og bl.a. rus, seksualitet, prevensjon, kjønnssykdommer, psykiske problemer og kosthold.

For hvem?

Ungdom fra 13-23 år

Helsestasjon for ungdom holder til på rådhuset og har åpent onsdager fra 16-19

 

Frivillig rustesting

Hva er dette?

Rustesting og oppfølging av ungdom som har brukt rusmidler.

For hvem?

Ungdom som er bekymret for egen rusbruk, eller hvor foreldre, hjelpere eller politi er bekymret for rusbruk.

Kontakt helsesøster ved skolen eller barneverntjenesten

 

Psykolog

Hva er dette?

Kortvarig behandling av mindre alvorlige psykiske vansker som angst og depresjon, avklaring av behandlingsbehov.

For hvem?

Barn/unge 0-18 år med psykiske vansker og deres foreldre

Kontakt helsesøster på helsestasjonen eller skolen som vurderer henvisning til psykologen.

 

Familieterapeut

Hva er dette?

Samtaletilbud for hele eller deler av familien hjemme hos dere eller

på kontor, om det som gjør hverdagen i familien vanskelig.

For hvem?

Familier som har utfordringer seg i mellom, og som ønsker hjelp til å få det bedre sammen.

Kontakt helsesøster på skole eller helsestasjon

 

Tverrfaglige møter i skole og barnehage

Hva er dette?

Alle skoler og barnehager i Rælingen har faste møter med deltakere fra PPT, barneverntjenesten og forebyggende helsetjenester.

For hvem?

Ansatte i skoler og barnehager og foreldre kan ta opp bekymringer og drøfte dem før det evt blir en sak for en hjelpeinstans.

Kontakt aktuell barnehage, skole eller helsesøster

 

Familieråd

Hva er dette?

Familieråd er et møte hvor familien tar viktige beslutninger i vanskelige situasjoner.

For hvem?

Barn/ungdom hvor det er meldt alvorlig bekymring til barnevernet.

Kontakt barneverntjenesten

 

Noen andre kommunale tiltak

Koordinator/individuell plan

Hva er dette?

Koordinator og individuell plan skal sikre samordning av tjenester.

For hvem?

Brukere med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester og/eller sosialtjenester.

Kontakt tjenestekontoret for helse og omsorg

 

Psykososialt kriseteam

Hva er dette?

Kriseteamet er en del av kommunens beredskap for akutt krisepsykiatrisk hjelp til involverte ved alvorlige ulykker og kriser.

Kriseteamet bistår ved behov etter ulykker og kriser som involverer en eller flere av kommunens innbyggere.

Kontakt Rælingen kommune eller legevakten

 

Aktivitet for alle –fadderordning i foreningslivet

Hva er dette?

En ordning for å hjelpe mennesker med ulike bistandsbehov til å integreres i ordinære aktiviteter.

For hvem?

Mennesker inkludert barn/unge med lettere behov for hjep til å integreres i aktivitet.

Kontakt tjenestekontoret for helse og omsorg eller kultur- og fritidsenheten

 

Barnerekka

Hva er dette?

En serie med helge- og fritidsaktiviteter for barnefamilier, med mål å skape gode kulturopplevelser i nærmiljøet.

For hvem?

Barnefamilier. Det vil variere hvilken aldersgruppe aktiviteten er beregnet for.

Informasjon om aktivitetene finnes på kommunens hjemmeside

 

Ta kontakt