Tjenesten har ansvar for bosetting av nyankomne flyktninger, tett oppfølging av den enkeltes introduksjonsprogram, gi råd og veiledning i hverdagslivet til de nyankomne og ha et tett tverrfaglig samarbeid med andre avdelinger og frivillige organisasjoner. De ansatte jobber også med økonomisk sosialhjelp og gir råd og veiledning i forbindelse med dette. De følger opp tiltak knyttet til helseproblemer i tett samarbeid med flyktninghelsesøster, og følger opp barna til de bosatte flyktningene i både skole og barnehage. Tjenesten har flere forebyggende tiltak som:

  • Kvinnegruppe
  • Mannsgruppe
  • Arbeidsgruppe
  • Boligkurs
  • ICDP-foreldreveiledningskurs
  • Helsekurs
  • KID-kurs i depresjonsmestring
  • Ungdomsgruppe
  • Introkurs

 

I tillegg til bosetning av nyankomne flyktninger har tjenesten en rådgivende rolle til andre avdelinger i spørsmål angående flyktninger og innvandrere og tjenesten bistår faglig i alle typer spørsmål om tiltak for personer med flerkulturell bakgrunn. Dette betyr at tjenesten også er kommunens kompetansesenter rundt integrerings- og inkluderingsarbeid og bistår også med kompetanseheving av flerkulturell kommunikasjon. Målsettingen med dette er at en helhetlig oppfølging sikrer at flyktningens behov blir sett og at de på den bakgrunn får den nødvendige oppfølging og veiledning, og at resultatet blir god inkludering.

 

Tjenesten har tett samarbeid med barneverntjenesten og har koordineringsansvar for

opplæring av ICDP-foreldreveiledning for både ansatte og foreldre i Rælingen kommune.

Mottak av flyktninger og inkludering er et ansvar som berører mange enheter, og det er etablert samarbeid på tvers av enheter og fagavdelinger.