Kontaktinformasjon

Leder: Narges Pourzia    Telefon: 63 83 54 99

Besøksadresse: Sætervegen 3 på Løvenstad i Rælingen (se kart nedenfor).

Hva gjør vi?

Tjenesten driver forebyggende tiltak for alle innbyggere med flerkulturell bakgrunn og kan gi rådgiving til ansatte i kommunen som arbeider med mennesker med flerkulturell bakgrunn. Vi har ansvar for bosetting av nyankomne flyktninger etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Vi har tett oppfølging av den enkeltes introduksjonsprogram, gir råd og veiledning i hverdagslivet til de nyankomne og har et tett tverrfaglig samarbeid med andre avdelinger i Rælingen og frivillige organisasjoner. Vi jobber også med økonomisk sosialhjelp og gir råd og veiledning i forbindelse med dette. Vi følger opp tiltak knyttet til helseproblemer i tett samarbeid med flyktninghelsesøster, og følger opp barna til de bosatte flyktningene i både skole og barnehage. Tjenesten har flere forebyggende tiltak som:

  • Kvinnegruppe
  • Mannsgruppe
  • Arbeidsgruppe
  • Boligkurs
  • ICDP-foreldreveiledningskurs
  • Helsekurs
  • KID-kurs i depresjonsmestring
  • Ungdomsgruppe
  • Introkurs

I tillegg til bosetning av nyankomne flyktninger har tjenesten en rådgivende rolle til andre avdelinger i spørsmål angående flyktninger og innvandrere og tjenesten bistår faglig i alle typer spørsmål om tiltak for personer med flerkulturell bakgrunn. Dette betyr at tjenesten også er kommunens kompetansesenter rundt integrerings- og inkluderingsarbeid og bistår også med kompetanseheving av flerkulturell kommunikasjon. Målsettingen med dette er at en helhetlig oppfølging sikrer at flyktningens behov blir sett og at de på den bakgrunn får den nødvendige oppfølging og veiledning, og at resultatet blir god inkludering.

Tjenesten har tett samarbeid med barneverntjenesten og har koordineringsansvar for opplæring av ICDP-foreldreveiledning for både ansatte og foreldre i Rælingen kommune.

Mottak av flyktninger og inkludering er et ansvar som berører mange enheter, og det er etablert samarbeid på tvers av enheter og fagavdelinger.

 

Vi tilrettelegger individuelle planer etter Lov om introduksjonsprogram §1. Lovens formål er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes-og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet.