Fisketiltaksplanen gir en oversikt over forekomst av fisk, ulike fiskestammer, sjeldne ferskvannsarter, samt hvilke hensyn en bør ta til disse i den fremtidige forvaltningen.

Fisketiltaksplanen skal gi lokale føringer overfor rettighetshavere og brukere, og gi samme kjennskap til hvilke fiskekultiverings- og tilretteleggingstiltak kommunen anbefaler og kan godkjenne. Planen signaliserer hvilke tiltak og prinsipper kommunen ønsker å stimulere til, gjennom økonomiske tilskudd.

Fisketiltaksplanen gir grunnlag for søknader om statlig økonomisk støtte til naturforvaltningstiltak som for eksempel fiskefondsmidlene til lokale fisketiltak.

Planen ble vedtatt av viltnemnda 10. januar 2011. Planen er under revisjon og forslag til ny plan forventes utarbeidet i løpet av året 2014.

Fisketiltaksplan 2011-2014 vedtatt 10012011