Rælingen kommune har et vannareal på 15 km2, som utgjør 21 % av kommunens totale areal. I tillegg til Øyeren, som utgjør størstedelen av vannarealet, har kommunen om lag 50 mindre vann av ulik størrelse. Kvaliteten på vassdragene er varierende, og enkelte ligger i områder som er følsomme for forsuring. 

Tilretteleggere for fisking i Rælingsmarka

På lik linje med viltforvaltningen ivaretas kommunens fiskeforvaltning både av kommunen og private, ved grunneiere (Rælingen skogeierforening), og friluftsorganisasjonene Rælingen Jeger- og Fiskerforening (RJFF) og Oslomarkas fiskeadministrasjon (OFA). RJFF har et nært og godt samarbeid med Rælingen skogeierforening og det har vært drevet fiskekultivering med bakgrunn i dette samarbeidet så langt tilbake som på 1940-tallet. 

Av de fiskevannene som kultiveres i Rælingen kommunes del av Østmarka, har RJFF ansvaret for 75 % av vannene, mens OFA har ansvaret for de resterende 25 %. Geografisk sett er de vannene som ligger nærmest bygda RJFF sitt område, mens OFA tar seg av noen av de vannene som ligger lenger vestover mot grensen til Enebakk og Lørenskog.

RJFF og OFA bidrar med en betydelig innsats i kultiveringsarbeidet i form av oppsyn med fritidsfiskere, utsetting av ørret, tynningsfiske av mort, rydding langs vassdragene, tilrettelegging for gytebekker og vannprøver mtp. kalking.

Fiskekort

Fiskekort i vannene som disponeres av RJFF fås kjøpt hos:
inatur.no
Gero sportsfiske, Lillestrøm
Joker, Hektnersletta
G-Max, Strømmen Storsenter
anglerID (app)
Perfish (app)

Fiskekort i vannene som OFA disponerer fås kjøpt på inatur.no eller på vipps.

I Øyeren og Nitelva kan du fiske uten fiskekort, men husk å overholde gjeldende regler.

Smittespredning

Husk at det er krav om tørking og/eller desinfisering av båter, fiske- og fangstutstyr mm. som har vært benyttet i vassdrag med krepsepest. Krepsepest er en svært smittsom og dødelig sykdom for vår egen edelkreps, og skyldes en naturlig parasitt i skallet på den fremmede arten signalkreps.

Fiske fra båt

Husk at det er kun noen få vann i Rælingsmarka der det er tillat å fiske fra båt. Se gjeldende fiskeregler fra OFA og RJFF for hvilke vann dette gjelder. For Øyeren og Nitelva er det egne ferdselsbestemmelser for bruk av båt.