1. januar 2016 trådte ny forskrift  i kraft. Etter § 17 i denne forskriften om brannforebygging,

er Nedre Romerike brann- og redningsvesen pliktig til å feie og føre tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger, på samme måte som i bolighus.

 

Definisjon av fyringsanlegg:

Omfatter både ildsted, røyk-kanalen (skorstein) og eventuelle matesystemer for brensel.

Fritidseiendommer i Rælingen blir gebyrbelagt for feiing fra 01.01.2018. Nedre Romerike brann og redningsvesen starter med feiing og tilsyn av fritidsboliger i mai 2018.

Er du hytteeier, så blir du kontaktet i god tid før brannvesenet kommer. Lurer du på noe om feiing på hytter og fritidsboliger, kan du lese mer på hjemmesiden til brannvesenet:   https://nrbr.no/feiing/feiing-pa-hytter-og-fritidsboliger/  

Har du spørsmål om feiergebyret,  må du kontakte kommunen hvor du har hytte, for det er de ulike kommunene som fastsetter dette.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710

Her er den nye forskriften om brannforebygging