Kommunestyret fastsatte 16.06.2021 planprogrammet for kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2022 - 2033: Mangfold i aktiviteter. 

Planprogrammet redegjør for innholdet i kommende plan og er ment å gi oversikt over prosess og medvirkning i planarbeidet. Formålet med planen er å legge grunnlaget for en helhetlig og hensiktsmessig utvikling innenfor idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i neste planperiode. 

 

Vedlegg:

Planprogram kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2022 - 2033: Mangfold i akiviteter

Vedlegg 2 - sammendrag og kommentar til innspill etter offentlig ettersyn

Saksframlegg planprogram kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2022 - 2033

Lenke til møteprotokoll