Befolkning, antall innbyggere og folkehelse

Rælingen kommune ble etablert i 1929, har 19 111 innbyggere (per 1. kvartal 2022).

Oppdatert og mer informasjon om Rælingen kommune finner du på Statistisk sentralbyrås nettsider.

Se mer: Befolkning

Hvor stor er kommunen og hva er særpregene?

Størrelse: Kommunens totale areal er 71 km2.

Av dette utgjør:

  • Skog 41 km2 eller 58 prosent
  • Vann 15 km2 eller 21 prosent.
  • Dyrket mark  6 km2  eller 8 prosent
  • Bebygde områder og veier  9 km2  eller 13 prosent.

Rælingens strandlinje langs Nitelva og innsjøen Øyeren er 19 km.

Høyeste punkt er Barlindåsen som er 398 meter over havet.

Rælingens særpreg er frodig natur og beliggenheten ved innsjøen Øyeren med rikt antall fugl- og fiskearter.  Et annet særpreg er nærheten til Østmarka, formasjoner i naturen som ravinelandskap, naturreservater og hul eik. I Rælingsmarka og Østmarka fins det eventyraktige skoger og spesielle naturtyper og mange spennende og fine muligheter og tilbud innen friluftsliv.

Mer informasjon om Rælingen, planer, raviner og andre særpreg

Kommunen er største arbeidsgiver. Se mer i Årsberetning.   Rælingen rådhus er i Bjørnholthagan 6 på Fjerdingby. Kontakt oss gjerne.

Rælingen har gode tur- og skiløyper og badeplasser. I Rælingen fins alpinbakke, flere hoppbakker er planlagt og vi har fine, tilrettelagte badeplasser. Marikollen bad og Sandbekken bad er kommunens to offentlige svømmehaller. Det fins også to idrettshaller, Marikollhallen og Sandbekkhallen, flere kunstgressbaner, "Tuftepark"/Marikollpark og mer. Marikollen kultursal  er storstue for kulturelle aktiviteter.

Historie: Rælingen kommune ble selvstendig kommune i 1929 etter å ha vært en del av Fet kommune. Kommunevåpenet ble vedtatt i 1981.

Kvalitet i skoler og barnehage og en aktiv fritid for alle!

Rælingen har full barnehagedekning med åtte kommunale og åtte ikke-kommunale barnehager. Rælingen har seks barneskoler, to ungdomsskoler og en videregående skole. Skolene er blant de fremste i landet når det gjelder IKT. Den tradisjonelle tavlen erstattes med moderne teknologi og skolene har tilgang til internett i alle klasserom. Alle skoler og kommunale barnehager har egne nettsider. Vi har også to omsorgssenter med sykehjemsplasser og tilknyttede tilrettelagte utleieboilger. Rælingen Frivilligsentral og Trivselsenteret er også viktige samarbeidspartnere for trivsel i Rælingen kommune.

Alpin, langrenn, fotball, håndball, kulturminneløype, badeplasser, svømmehaller og jakt og fiske og mer er populære fritids- og friluftsaktiviteter i Rælingen. I Rælingen har du muligheter til aktivitet, deltakelse og god folkehelse. Kommunen har kulturskole for barn og unge. I tillegg, har de årlige kulturukene et mangfold i tilbud for store og små. Rælingen satser på trygghet og trivsel og en aktiv fritid - for alle!

Særpreg i Rælingen er som nevnt ovenfor beliggenheten ved marka. Det fins formasjoner i naturen som ravinelandskap, naturreservater, hul eik og eventyraktige skoger og spesielle naturtyper. Raviner som er særpreg i naturen i Rælingen er forsenkninger eller små, bratte daler som graves ut i løsmasser og som dannes over lang tid, gjennom lange prosesser. På Romerike og ved Øyeren finnes et av Norges største ravinelandskap. Rælingen kommune har et tydelig skille mellom over og under marin grense på omtrent 200 meter over havet. Nedenfor marin grense, altså på gammel havbunn, består grunnen av et tykt løsmassedekke med hav- og fjordavsetninger (leire). I tiden etter siste istid har bekker og elver gravd seg ned gjennom leiren og dannet det karakteristiske ravinelandskapet. Les mer

Rælingen kommune er i utvikling og har et nytt Fjerdingby sentrum på gang med Rema-butikk, Garcon cafe, torg, kommunalt bygg Ravinen med helse- og kulturtjenester, leiligheter og en stor, ny barneskole til 770 elever blant annet. Les mer.

Marikollen idrettspark utvikles videre med flere nedfarter i alpinbakken og en rekke aktivititer. Tilrettelegging for aktivitet er viktig for trivsel og folkehelse for innbyggerne og besøkede til kommunen.  Les mer

 

Bo i Rælingen ved marka

Kulturminner og severdigheter

 

SSB har utarbeidet kommunefakta for alle norges kommuner, her kan du se Rælingen.

Kart som viser Rælingen.gif

Hva betyr navnet Rælingen?

Kommunenavnet Rælingen betyr fra gammelt av mest sannsynlig avsides bygd eller avkrok.  Teoriene om opphavet til navnet Rælingen er likevel mangfoldige og interessante ettersom de forteller sin historie om Rælingen. I tillegg til avkrok, kan Rælingen også bety kant eller "rålende". Rælingen er et hannkjønnsord. Navnet er sannsynligvis bare brukt som bygdenavn, i alle fall fra den senere middelalder (ca. 1300). Navnet kan være avledet av navnet rá (vrå) som betyr ei bygd som ligger avsides, avbygd, avdal, avkrok. Det var lite befolket innover i bygda og langt fra allfarvei, og området kunne derfor ganske sikkert ha blitt oppfattet som en avkrok. En annen teori er at bygda på 1500-tallet ble kalt Rip (båtripa). Ræling er også betegnelsen på et fartøys øverste kledning. I en slik betydning kan Ræling være kant. Fra gammelt av gikk havkanten langs deler av Øyeren mot Rælingen. En tredje teori er at navnet har sin rot i et rålende, vått og fuktig område. Før reguleringen av Øyeren i 1860-årene, var det store flater med leirgrunner mellom Årnes i Rælingen og Flateby i Enebakk. Disse var tørrlagt mesteparten av året, bare høst- og vårflommen gikk over. Over disse leirgrunnene gikk den største veitrafikken i gamle dager. Elveveien var god så lenge det var tørt, men kom det regn var det sumpet og rått. Det var derfor naturlig at dette området fikk navnet Rålende, Rælingen.

Hva betyr navnet Fjerdingby - kommunens sentrum?

Historien om Fjerdingby. Navnet Fjerdingby eller «Fjardanger» ble brukt om området, og det er forklart som «Fjordbukt» som viser til beliggenheten ved Øyeren og Svellet . «By» er et gammelt ord for gard. Det skal ha være en storgård ved «fjordbukten» og en slik gård var tidligere et felles, sentralt bosted for mange mennesker. Det vises helt tilbake til funn fra jernalderen i år 0 eller før. Kongevegen over til Kristiania vises ved funn i området og gjorde stedet sentralt. Kirkestedet Fjerdingby har vært sentral møteplass for slekt og venner i bygda siden middelalderen. (Kilde: Skovholt, Lene: Bygdehistorie for Rælingen, s. 63 og s.350).

Årsberetning, Kommuneplan og mer

Leter du etter årsberetning, kommuneplan og mer?  Det finner du her.

Ordfører og ledelse