Se de nye reglene (klikk på lenken)

Se hele forskriften: HER (lovdata.no)  

Du kan også se de siste endringene i forskriften nedenfor:

 


§ 4 Forbud mot arrangementer innendørs

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer innendørs. Definisjonen av arrangement i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13 gjelder. Idrettsarrangementer for barn og unge under 20 år omfattes likevel ikke av definisjonen.

    Første ledd omfatter ikke:

 1. Begravelser og bisettelser. Likevel slik at det ikke er tillatt å være mer enn 50 personer til stede på slike arrangementer. Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede skal kunne holde minst en meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder, også når det er fastmonterte seter.
 2. Kamper, konkurranser, forestillinger og tilsvarende arrangementer der profesjonelle aktører deltar, såfremt det ikke er publikum til stede.
 3. Vielser, dåp og lignende ritualer, såfremt ritualet gjennomføres uten tilskuere til stede.

    For øvrig gjelder forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13a til § 13d.  (lenke til § 13 trykk her)

§ 5, annet avsnitt :
For de serverings- og skjenkesteder i Rælingen kommune som har anledning til å holde åpent i medhold av covid-19 forskriften, er det forbudt å skjenke alkohol.

:
§ 6 Gjennomføring av arrangement utendørs:
Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangement utendørs med flere enn 200 personer til stede samtidig. Definisjonen av arrangement i forskrift av 27 mars 2020 nr 470 om smitteverntiltak mv ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13 gjelder.  (lenke til § 13 trykk her)

Arrangøren skal påse at alle som er til stede på arrangementet skal kunne holde minst en meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder, også når det er fastmonterte seter.

For øvrig gjelder forskrift 27 mars 2020 nr 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13a til § 13d.  (lenke til § 13 trykk her)

§ 7 Stenging av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs

Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs skal holde stengt. Dette omfatter blant annet:

 1. Treningssentre.
 2. Museer.
 3. Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder
 4. Bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, lekeland og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter.

Svømmehaller, spaanlegg og hotellbasseng. Likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
1. Skolesvømming, svømmekurs og svømmetrening for barn og unge under 20 år og svømming for profesjonelle utøvere.

2. Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
3. Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

      

 Første ledd gjelder ikke:

 1. Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år. Likevel slik at det ikke skal pågå fritidsaktiviteter for voksne over 20 år på slike steder.
 2. Aktivitetshaller for barn og unge under 20 år.
 3. Tros- og livssynshus.
 4. Fritidsklubber for barn og ungdom.
 5. Biblioteker.
 6. Gallerier og annen utsalg av kunst.
 7. Steder der det pågår aktiviteter for toppidretten og profesjonelle kulturaktører


§ 8  Munnbind i taxi

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien.

 

Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

 

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Plikten til å bruke munnbind gjelder heller ikke grunnskoleelever under skoleskyss.

 

Ny § 9 Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre

Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere tilstede i lokalene enn at det kan holdes minst to meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

 

Ny § 10 Bruk av munnbind
Når det ikke er mulig å holde en meters avstand ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet.

 

Ny § 11 Hjemmekontor og møtevirksomhet

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.

 

For øvrig gjelder nasjonale regler og retningslinjer om smittevern på arbeidsplasser.


Nåværende § 6 blir § 12

Nåværende § 7 blir § 13

Nåværende § 8 blir § 14

2. Endringene trer i kraft straks. 

Med hjemmel i smittevernloven § 4-1 og kommunestyrets vedtak av 27. april 2020 sak 20/21, vedtok formannskapet endringer i forskrift om midlertidige smitteverntiltak, Rælingen kommune, Viken:

Les mer: 

Lokale - og nasjonale smitteverntiltak (4.01.2021)

Koronavirus - hvordan du kan teste deg og mer informasjon (samleartikkel på hjemmesidene).  

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)

- Takk til alle som bidrar og følger reglene og holder avstand ,sier ordfører Ståle Grøtte (10.11.2020)  

- Smittevernregler - generelle vedtak og bestemmelser til lag og foreninger (19.11.2020)

 •