Formålet med ordningen er å bidra til raskere gjennomføring av tiltak som øker framkommeligheten for gående og syklende, gjennom å stimulere kommuner og fylkeskommuner. Rælingen har allerede prioritert slike tiltak i sin Kommunedelplan trafikksikkerhet.

Veiavdelingen hos Kommunalteknikk har søkt og fått innvilget tilskudd fra Statens vegvesen, som administrerer ordningen, for å reasfaltere flere gang- og sykkelveistrekninger i kommunen.
Det er strekninger i området Ulvefaret – Grevlingvegen, Harastien, Haugervegen og Skovengvegen – Tajevegen.