Hva er digitalt tilsyn?

Digitalt tilsyn er trygghetsteknologi som gjør det mulig å gjennomføre tilsyn hos hjemmeboende brukere digitalt. En sensor monteres i brukers hjem og hjemmetjenesten får varslinger dersom bruker eksempelvis faller eller trenger bistand. Avtalte tilsyn kan gjennomføres ved at ansatt logger seg på og får et anonymisert bilde av brukers hjem. På denne måten kan natt tilsyn gjennomføres uten at bruker forstyrres. I denne omgang innføres digitalt tilsyn for hjemmeboende som er avhengig av fysisk tilsyn til ulike tider på døgnet av hjemmesykepleien eller av pårørende.

«Vi så at en slik teknologi kunne gi oss gevinster i form av å unngå innleggelse ved korttidsavdelingen(avlastningsopphold) og reduksjon av fysiske tilsyn fra hjemmesykepleien.» forteller enhetsleder ved hjemmebaserte tjenester, Hanne Solvang.

Reduksjon av fysiske tilsyn fra hjemmesykepleien vil bidra til færre unødige forstyrrelser fra for hjemmeboende brukere, f.eks på natt. Dette skaper også økt trygghet for bruker og pårørende.

Om prosjektet: God arbeid fra personvernombudet, sikkerhetsansvarlig og ØIKT underveis, har dette bidratt til at løsningen digitalt tilsyn kan tas i bruk på en trygg og hensiktsmessig måte både for ansatte og brukere. Som en utprøvning er løsningen implementert hos en håndfull brukere, men løsningen er nok relevant for mange flere.

Implementeringsteamet bestående av ansatte ved hjemmesykepleien, vurderings- og mestringsteamet, og Tjenestekontoret ergoterapeut innsatsteamet, jobber nå med siste innspurt i.f.t planlegging av opplæring, utarbeide rutiner, kartlegge brukere mv.

«Dette arbeidet har også gått utrolig fort, og vi er svært godt fornøyde med å komme i mål med innføring av denne løsningen på under 12 mnd. Innføring av velferdsteknologiske hjelpemidler vil være et viktig bidrag for hjemmetjenestene for å kunne tilrettelegge for at innbyggere i kommunen får muligheten for å leve og bo selvstendig i eget hjem.

Vi ser frem til å starte den store jobben med oppfølging av dette nye verktøyet i drift og implementering av ny organisasjonsmodell. Ikke minst oppfølging av gevinster som vi håper å skape.» enhetsleder Hanne Solvang.