Flateby vannverk ønsker å legge til rette for en ny hovedvannledning for reserve- og tilskuddsvann fra Nedre Romerikes vannverk i nordenden av Nordbysjøen til Flateby vannverk for å sikre stabil og tilstrekkelig vanntilførsel i fremtiden. Etter pålegg fra Mattilsynet ønsker Flateby Vannverk å oppfylle kravene i Drikkevannsforskriften til reservevann, og i tillegg kunne motta tilskuddsvann for å sikre at kapasiteten til vannverket vil møte befolkningsøkningen i forsyningsområdet de neste 50-100 årene. Varslingsgrensen for planen vil ha en bredde på 15 meter, 7,5 meter på hver side av ledningen, for å sikre tilstrekkelig areal under anleggsfasen.

Det er vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning etter forskriften.

Markaloven
Planområdet ligger innenfor markagrensa. Fylkesmannen har gitt tillatelse til å starte opp planarbeidet.

Rælingen og Enebakk kommune
Planområdet strekker seg over kommunegrensen mellom Rælingen og Enebakk kommune. Reguleringsplanen har planID 233 i Rælingen kommune og planID 472 i Enebakk kommune.Innspill og merknader sendes innen 20. september 2019 til COWI, ved Elisabeth Øren Arvesen på elar@cowi.com, eller COWI AS, Karvesvingen 2, 0579 Oslo. Kopi av innspill eller merknad sendes til tilhørende kommune: 

Rælingen kommune:
postmottak@ralingen.kommune.no, eller
Rælingen kommune, utbyggingsservice, Pb. 100, 2025 Fjerdingby.

Enebakk kommune:
postmottak@enebakk.kommune.no eller
Enebakk kommune, Prestgårdsveien 4, 1912 Enebakk Kontaktinformasjon ved spørsmål:

Flateby Vannverk v/Frank Jenssen, tlf. 416 69 232

COWI AS v/ Tanja Båst Mork, tlf. 920 91 403 eller tamo@cowi.com

 

Vedlegg:

Kart over hele planområdet

Varslingskart – Rælingen

Varslingskart - Enebakk

Varslingsbrev

Referat fra oppstartsmøte

Planinitiativ