I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for ny hovedvannledning fra Nordbysjøen til Flateby vannverk. Det er tidligere sendt ut varsel om oppstart av planarbeidet, datert 29.08.2019, men ettersom planområdet er endret varsles det oppstart av planarbeidet på nytt. 

Flateby vannverk ønsker å legge til rette for en ny hovedvannledning for reserve- og tilskuddsvann fra Nedre Romerikes vannverk i nordoenden av Nordbysjøen, til Flateby vannverk for å sikre stabil og tilstrekkelig vanntilførsel i fremtiden. Etter pålegg fra Mattilsynet ønsker Flateby vannverk å oppfylle kravene i Drikkevannsforskriften til reservevann, og i tillegg kunne motta tilskuddsvann for å sikre at kapasiteten til vannverket vil møte befolkningsøkningen i forsyningsområdet de neste 50-100 årene. Varslingsgrensen for planen vil ha en bredde på 15 meter, 7,5 meter på hver side av ledningen, for å sikre tilstrekkelig areal under anleggsfasen. Total lengde på overføringsledningen blir 5,2 km. Gjeddevann og Nordbysjøen er klausulert som drikkevannskilde, og anleggsarbeidet vil ta hensyn til det. 

Endring av planområdet
Tidligere varslet trasé gikk gjennom Nordbysjøen og østover til Gjeddevann, gjennom hovedsakelig uberørt natur, og innenfor grensen til Enebakk kommune. Etter forslag fra Enebakk kommune har traseen for ledningen blitt flyttet for å minimere inngrepene i uberørt natur. Ny trasé vil gå fra Nordbysjøen og innover i fjordarmen på østsiden av Nordbysjøen, ved Bikkjetjern, før den føres på land langs eksisterende skiløype og tursti, og videre langs eksisterende traktorvei og skogsbilvei før den til slutt føres gjennom Gjeddevann til Flateby Vannverk.  

Ny ledningstrase vil i stor grad følge eksisterende skiløypetrase og skogsbilvei fra Nordbysjøen til Gjeddevann, innenfor grensen til Rælingen kommune, og føres videre i Gjeddevann til Flateby vannverk. Det er nødvendig å regulere en sikkerhetssone på 6 meter bredde langs ledningstraseen for å sikre adkomst ved reparasjoner og vedlikehold av ledningen. Flateby vannverk skal ha rett til nødvendig hogst/rydding i denne sonen slik at ledningstraseen blir tilgjengelig til enhver tid.

Endret planområde - Vannledningen Nordbysjøen - Flateby vannverk.png

Det er vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning etter forskriften. 
 

Markaloven 
Planområdet ligger i hovedsak innenfor markagrensa. Fylkesmannen ga den 28.10.2020 tillatelse til å starte opp planarbeidet i marka innenfor det endrede planområdet. 
 

Rælingen og Enebakk kommune 
Planområdet strekker seg over kommunegrensen mellom Rælingen og Enebakk kommune. 
Reguleringsplanen har planID 233 i Rælingen kommune og planID 472 i Enebakk kommune.  
 

Innspill til planarbeidet 
Innspill og merknader sendes innen 17. januar 2021 til COWI, ved Tanja Charlotte Båst Mork: tamo@cowi.com, eller cowi AS, Karvesvingen 2, 0579 Oslo, med kopi til tilhørende kommuner:  

Rælingen kommune:
postmottak@ralingen.kommune.no, eller 
Rælingen kommune, utbyggingsservice, Pb. 100, 2025 Fjerdingby. 

Enebakk kommune: 
Postmottak@enebakk.kommune.no, eller
Enebakk kommune, Prestgårdsveien 4, 1912 Enebakk.   

 

I kunngjøringen i Enebakk avis og Romerikes blad ble det oppgitt frist på innsending av innspill og merknader til 08.01.2021. Fristen er forlenget til 17.01.2021 for å gi rom som følge av juleferien. 
 

 

Kontaktsinformasjon ved spørsmål: 

Flateby vannverk v/ Frank Jenssen, tlf. 416 69 232

COWI AS v/ Tanja Båst Mork, tlf. 920 91 403 eller tamo@cowi.com 

 

Vedlegg: 

Kart over hele planområdet 

Varslingskart - Rælingen 

Varslingskart - Enebakk 

Varslingsbrev 

Referat fra oppstartsmøte 

Planinitiativ