Hensikten med tilleggsarealet er å sikre nok areal til å kunne gjennomføre sikringstiltak av gårdsveien til Haugen gård.

Det ble varsel oppstart av detaljreguleringsplan for Haugen gård på vegne av Knut Svendsen den 04.07.2017. Siden den gang er det utredet alternative adkomstløsninger til gården, deriblant eksisterende gårdsvei. For å kunne bruke eksisterende gårdsvei som adkomstvei til gården, må det gjennomføres sikringstiltak. Sikring av veien vil medfører at det må lages en fylling.

Tilleggsarealet er vist på kartet med sort stiplet linje.

Frist for eventuelle innspill til tilleggsvarselet er satt til 12.06.2019.

Se vedlagte dokument for fullstendig varsel:

Tilleggsvarsling- Haugen gård