I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om ny oppstart og utvidelse av planområdet for detaljreguleringsplan for Brudalen. 
Oppstart av planarbeidet ble først varslet 10.06.2014, og det ble varslet en utvidelse av planområdet 23.03.2015. 


Planområdet omfatter eiendommene gnr./bnr.: 84/3, 89/7, 89/12, 90/1, 91/3, 92/1, 93/1, 94/1, 92/13, 97/3, 99/,1,3,5, 99/7, 99/13, 99/14, 99/18, 99/102 og 99/106.


Tidligere varslinger:
Varsling av planarbeidet ble først kunngjort 10.06.14, men på grunn av utvikling i prosjektet har det blitt søkt om utvidelse av planområdet tre ganger i ettertid. Fylkesmannen ga i brev datert 27.02.15 tillatelse til å utvide planområdet for Brudalsveien ved å inkludere Fjerdingbyputten og tilliggende areal, i henhold til markaloven § 6 første ledd.
Konsesjonssøknad om oppdemming og vannuttak fra Fjerdingbydammen, og søknad om dispensasjon fra verneforskriften Ramstadslottet naturreservat har medført til en lang reguleringsprosess. Det ble derfor besluttet å varsle reguleringsoppstart jfr. plan- og bygningsloven § 12.8, og utvidelse av planområdet på ny for 2. gang i 2019. Fylkesmannen ga tillatelse til å utvide planområdet som omsøkt 30.07.19, men på grunn av prosjektets utvikling så man raskt behov for ytterligere utvidelser og ny søknad til fylkesmannen. Utvidelsen ble derfor ikke sendt ut på varsling og innlemmes derfor i denne varslingen.  

Formål:
Formålet med planarbeidet er å oppgradere dagens tur/driftsvei til skogsbilvei fra Marikollen til Ramstadsjøen. Tilførselsledning for snøproduksjon til Marikollen idrettsanlegg etableres i Brudalsvegen fra stadion til Fjerdingbydammen. Fjerdingbydammen er planlagt å demmes opp slik at den kan fungere som vannmagasin for snøproduksjon, flomvern for Fjerdingby og badeplass/friområde for allmenheten. Veien reguleres i tråd med gjeldende utformingskrav i veinormalen – «Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse», og skal utformes etter veiklasse 3 – sommerbilvei for tømmerbil med henger. Veien skal fungere som turvei om sommeren, skiløype i vinterhalvåret og benyttes til tømmertransport i perioder.

Bakgrunn for utvidelse: 
Det varsles med dette utvidelser av planområdet for andre gang. Dette er et resultat av optimalisering av planen, som resulterer i nye muligheter og behov. Siden forrige utvidelse av planområdet har kommunen arbeidet aktivt for å lande best mulig løsning med tanke på skogbrukshensyn i planen. Grunneiere og skogbruksrådgiver har hatt en aktiv rolle i planleggingen, og sertifisert veiplanlegger har kommet med sine anbefalinger for skogbruksspesifikke hensyn. Innspillene er vurdert opp mot andre hensyn i planen, bla. inngrep i natur og hensyn til friluftsliv.

Arbeidet resulterte i at kommunen i brev datert 16.11.2020 søkte om utvidelse for to områder for å tilrettelegge for skogbruk langs Brudalsvegen. Tillatelse til å utvide planområdet ble gitt av Statsforvalteren i Oslo og Viken, tidligere Fylkesmannen, 07.01.21. I tillegg varsles 4 utvidet områder tillatt av Fylkesmannen i 2019.
Følgende seks områder varsles utvidet:

1. Fjerdingbydammen
Tillatelse til utvidelse gitt av Fylkesmannen 2019. Hensikten er å sikre stort nok areal for etablering og vedlikehold av damkonstruksjoner og teknisk infrastruktur knyttet til snøproduksjon. Ved etablering av badeplasser planlegges det å regulere et større område langs vannet til friområde. Her ønsker man å tilrettelegge for opphold og sikre ferdsel og kryssing av bekk over klopper frem til oppholdsplassene. Det planlegges toalett/servicebygg i tilknytning badeplassen og til de øvrige rørføringer som blir liggende i veien. Det skal også etableres en ny velteplass for tømmerdrift sør i området.

Illustrasjon_utvidet område nr.1.jpg

Figur 1: utvidet område nr. 1. Grå stiplet linje viser plangrense varslet 2015, rød stiplet linje viser utvidet grense 2019. 

 

2. Velte/møteplass sør for Fjerdingbydammen
Optimalisert plassering av velteplass havner tett på tidligere varslet plangrense. Det er i tillegg et behov for å forankre veien bedre i terreng for å unngå fylling ned mot bekk i vest. Det er hensiktsmessig i forhold til skogsdrift å plassere velteplass øst for Brudalsvegen. 

Illustrasjon_utvidet område nr.2.JPG

Figur 2: Utvidet område nr.2. Grå stiplet linje er tidligere plangrense i 2015 og 2019, rød stiplet linje er ny foreslått plangrense.

 

3. Forbindelse med eksisterende stinett mot Åmotdammen
Tillatelse til utvidelse gitt av Fylkesmannen i 2019. Plangrensen utvides for å sikre god og helthetlig tilpasning til eksisterende bekk og sti mot Åmotdammen.

Illustrasjon_utvidet område nr.3.JPG

Figur 3: Utvidet område nr.3. Grå stiplet linje er tidligere plangrense, rød stiplet linje er ny foreslått plangrense.

 

4. Kombinert møte, velte- og snuplass
Det er ønskelig å etablere en snuplass til i planområdet for å gi en alternativ snumulighet for tømmerbiler i tillegg til allerede planlagt snuplass ved Ramstadsjøen. Denne er anbefalt ca. halvveis inn mot Ramstadsjøen, i sammenheng med møte/velteplass. Snuplassen er plassert med tanke på å gjøre minst mulig terrenginngrep.

Illustrasjon_utvidet område nr.4.JPG

Figur 4: Utvidet område nr.4. Grå stiplet linje er tidligere plangrense, rød stiplet linje er ny foreslått plangrense. Grønn linje er grense for Ramstadslottet naturreservat.

 

5. Snuplasser ved Ramstadslottet naturreservat
Tillatelse til utvidelse gitt av Fylkesmannen i 2019. Hensikten med utvidelsene er å sikre areal til snuplass i anleggsfasen. Disse er lagt der det vil gi minst mulig varige naturinngrep.

Illustrasjon_utvidet område nr.5.jpg

Figur 5: Utvidet område nr.5. Grå stiplet linje er tidligere plangrense, rød stiplet linje er ny foreslått plangrense. Grønn linje er grense for Ramstadslottet naturreservat.

 

6. Snuplass ved Ramstadsjøen
Tillatelse til endret plangrense gitt av Fylkesmannen i 2019. Hensikt med å flytte plangrensen mot nordvest er å unngå berøring av våtmarken til Ramstadsjøen mot sør. Det er ikke planlagt å gjøre inngrep i naturtypen sumpskog vest for tiltaket.

Illustrasjon_utvidet område nr.6.jpg

Figur 6: Utvidet område nr.5. Grå stiplet linje viser plangrense fra 2015, rød stiplet linje viser ny plangrense. Grønn linje viser registrert naturtype sumpskog.

 

Innspill til planarbeidet
Innspill og merknader sendes innen 13.04.2021 til Grindaker, ved Christina Sæter: christina.saeter@grindaker.no, med kopi til postmottak@ralingen.kommune.no, eller Rælingen kommune, v/ Utbyggingsservice, postboks 100, 2025 Fjerdingby.  

 

Kontaktinformasjon ved spørsmål
Grindaker AS landskapsarkitekter v/ Christina Sæter
Tlf: 41 66 86 06
E-post: christina.saeter@grindaker.no.  

 

Vedlegg

Kart over hele planområdet 

Varslingsbrev