Planen skal være et faglig fundament for tjenesteytere i demensoomsorg i Rælingen og skal sikre gode og bærekraftige tjenester i takt med befolkningsutvikling og innbyggernes behov. Det er valgt 5 strategier for planperioden:

  • Selvbestemmelse, involvering og deltakelse
  • Forebygging og optimalisering
  • Aktivitet, mestring og avlastning
  • Pasientforløp med tilpassede tjenestetilbud
  • Kompetanse og samarbeid med fastleger og spesialisthelsetjeneste

Strategiene har tilhørende tiltak som er i tråd med dagens nasjonale føringer knyttet til demensomsorg, samt satsningsområdene i Helse- og omsorgsplan 2015-2026.