Grunnen til endring av del av planen er at Statens vegvesen hadde noen merknader til den tekniske planen for bygging av undergangen. De viktigste endringene i reguleringsplanen er at planområdet langs Nedre Rælingsveg blir utvidet for å sikre plass til omkjøringsvei og at den nye veiens linjeføring vil treffe på eksisterende vei. Se vedlagte varslingsbrev for mer detaljert beskrivelse av planendringene.

planavgrensning myrvold sør undergang.png

Merknader til planarbeidet sendes innen 17. august 2018 til Plan23 AS v/Øyvind Ekker, Åsengata 4C, 0480 Oslo eller oyvind.ekker@plan23.no

Kopi av merknader sendes til Rælingen kommune, utbyggingsservice, postboks 100, 2025 Fjerdingby eller postmottak@ralingen.kommune.no.

Plan23 kan også kontaktes på telefon 992 64 277 for eventuelle spørsmål.

Naboer og grunneiere varsles direkte.

Vedlegg:

Varslingsbrev