Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Gebyr med hjemmel i Plan og bygningslovens §33.1



GENERELLE BESTEMMELSER

Regulativet fastsettes i medhold av plan- og bygningslovens § 33.1, lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) §32 og lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) § 7.

Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr.

Beregningstidspunkt

Gebyr skal beregnes etter det regulativ som er gjeldende på det tidspunkt kommunen mottar fullstendig planforslag, komplett søknad eller rekvisisjon.

Betalingstidspunkt

For arbeider etter dette regulativet sendes regning etter at arbeidet er utført/vedtak er fattet. Klage på vedtak medfører ikke utsettetlse av betalingsfrist

Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart synes urimelig i forhold til det arbeidet og de kostnader kommunen har hatt, kan kommunedirektøren eller den han har gitt fullmakt fastsette et høvelig gebyr etter grunngitt søknad fra den som har fått krav om slikt gebyr.

Søknad om helt eller delvis fritak for gebyr, medfører ikke utsettelse av betalingsfrist.

Klage

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages, da den kun er oppfølging av regulativet. Kommunens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages til Statsforvalteren.

Avbrudd i arbeidet

Når en tiltakshaver/rekvirent selv forårsaker at kommunens arbeid blir avbrutt, skal vedkommende betale andel av tilhørende gebyr forholdsvis til det arbeide som er utført eller som kommunen må utføre.

Justering av gebyrsatsene

Dersom kommunestyret ikke gjør annet vedtak, skal gebyrsatsene pr. 1. januar hvert år justeres overensstemmende med konsumprisindeksen. Ved slik regulering skal satser avrundes oppover til nærmeste hele 100- krone.

 

2  Gebyr for arbeid etter plan- og bygningsloven

Beregningsgrunnlag

Der ikke annet er nevnt og gebyr beregnes etter areal, er beregningsgrunnlaget bruksareal (BRA) i henhold til definisjonene i NS 3940. Der tiltaket ikke har BRA beregnes gebyret etter flateinnhold.

Søknad som trekkes

Dersom søker eller tiltakshaver trekker saken før den er ferdig behandlet, eller at en sak ikke kan behandles p.g.a. manglende komplettering, skal det betales 25% av normalt gebyr. Maksimumsbeløp settes til kr 16 000.

Komplett søknad

Mottas komplett søknad samlet i en innsendelse reduseres gebyret med 10%. Gjelder pkt. 2.1 - 2.4. Fra og med 2. mangelbrev faktureres et gebyr på kr 1600,- pr. brev.

Tilsyn

Gebyr for tilsyn i medhold av plan- og bygningsloven er inkludert og utgjør ca. 10% av gebyret i pkt. 2.1 - 2.4.

2.1  Boligbygg Gebyr
For 1.boenhet kr 32 000
For 2.boenhet t.o.m. 6. boenhet i samme bygg kr 20 000
Fra 7.boenhet i samme bygg kr 8 000
Sekundærbolig i ny og eksisterende småhusbebyggelse der BRA er mindre enn 80m2 kr 22 300

For reduksjonen forutsettes at komplett søknad innleveres for samtlige enheter under ett.

 

 

2.2 Tilbygg,påbygg,underbygging og ombygging av bolig Gebyr
Tilbygg, påbygg, underbygging og ombygging av bolig som gir ny boenhet kr    22 300
Tilbygg, påbygg, underbygging og ombygging av bolig mindre enn 15m2 som ikke gir ny boenhe kr      4 500
Tilbygg, påbygg, underbygging og ombygging av bolig mindre enn 50m2 som ikke gir ny boenhet kr      8 600
Tilbygg, påbygg, underbygging og ombygging av bolig større en 50m2 som ikke gir ny boenhet kr    13 300

 

2.3 Uthus/garasjer på boligeiendom
Areal 0 m2 -  50m2 kr     8 700
Areal 50m2 -  70m2 kr   13 000
Areal over 70m2 kr   16 200
Parkeringskjeller/garasjeanlegg kr   15 400
Tillegg pr.plass fra 3.plass kr     1 200

 

2.4 Alle andre bygninger med flere bruksformål (næring og annen bruk), nybygg og tilbygg
Areal   0m2 - 50 m2 kr  16 500
Areal  51m2 - 100 m2 kr  28 200
Areal 101m2 - 300m2 kr  33 500
Areal 301m2 - 500m2 kr  55 500
Areal 501m2 - 800m2 kr  89 300
Areal 801m2 - 1000m2 kr 1111 000
Deretter pr påbegynte 200m2 kr    5 700

Gebyr for bolig må legges til iht pkt. 2.2.og parkeringskjeller iht. pkt.2.3

2.5 Igangsettingssøknader og midlertidig brukstillatelse/ferdigattest Gebyr
Igangsettingssøknader per igangsetting

15% av kap 2, pkt. 1-4

Begrenset oppad til kr 10 000

Midlertidig brukstillatelse, mindre tiltak kr 2 200
Midlertidig brukstilltatelse, frittliggende småhus kr 4 500
Midlertidig brukstillatelse, større tiltak kr 8 500
Gebyrene økes med 50% der det gjennomføres befaring  

 

2.6 Bruksendring, endring, hovedombygging og riving
Bruksendring: 50% av gebyrene for gjeldende bygningstype
Riving: 25% av gebyrene for gjeldende bygningstype
Midlertidig bruksendring, varighet inntil 6 mnd kr  4 500
Sammenføyning av boenheter kr  4 500
Fasadeendring småhus kr  4 300
Fasadeendring større bygg kr  8 800
Endring av bygn.tekn. inst. kr  3 900
Endring med reviderte tegninger som krever ny behandling,  frittliggende småhus kr  4 900
Endring med reviderte tegninger som krever ny behandling, næringsbygg og boligbygg kr  8 300

 

2.7 Skilt
Frittstående henvisnings-, orienterings- og opplysningsskilt kr  2 800
Reklameinnretninger på vegg, mur, gjerde o.l kr  6 900
Fasade- og uthengsskilt kr  1 700

 

2.8 Driftsbygninger i landbruket (nybygg, tilbygg, påbygg, endring)
Areal inntill 100 m2 kr 11 500
Areal over 100 m2, per 50 m2 kr   3 400

 

2.9 Midlertidig bygninger, konstruksjoner og anlegg
Brakker, telt og lignende t.o.m. 50m2 kr   5 500
Brakker, telt og lignende over 50 m2 kr 16 400
Boligbrakker, paviljonger til skole/barnehagebruk og lignende kr 32 900

 

2.10.Mindre konstruksjoner og anlegg
Mindre konstruksjoner og anlegg kr  4 900

Tiltak som defineres som mindre konstruksjoner og anlegg er ikke uttømmende:

 • Opparbeidelse eller endring av privat vei eller parkeringsplass
 • Søknadspliktig endring av terreng, areal mindre enn 100 m2
 • Innhengning eller støyskjerm under 10m lengde
 • Støttemur under 10m lengde
 • Trappeheis og løfteplattform
 • Pipe (ny) eller pipe(rehabilitering) i bolighus/småhus
 • Flytebrygger under 10 m lengde
 • For alle andre mindre bygg og konstruksjoner og anlegg - eksempelvis tak over inngangsparti, små tilbygg for inngang/trapp
 • Ikke overbygde terrasser inntil 50 m2
 • Ved  mindre tiltak som i utgangspunktet er unntatt byggesaksbehandling (§20-5)
 • Takoverbygg
 • Trapper i kjellernedgang
 • Mindre parkeringsplass på terreng med mindre enn 10 plasser
 • Private ledningsanlegg uansett lengde
 • Offentlige rørledninger for transport av vann, avløpsvann, overvann og rørledning for avfall og fjernvarme, pr. påbegynt 300 m traseélengde

 

2.11 Mellomstore konstruksjoner og anlegg
Mellomstore konstruksjoner og anlegg kr 8 600

Oppføring eller endring av tiltak som defineres som mellomstore konstruksjoner og anlegg er ikke uttømmende:

 • Utendørs svømmebasseng
 • Lagertanker
 • Master
 • Offentlige veianlegg pr. påbegynt 300 m lengde
 • Minirenseanlegg
 • Kai, molo,brygge og flytebrygge over 10 m lengde
 • Utendørs lagring og produksjonsvirksomhet
 • Åpne anlegg for idrett og lek
 • Ballbinge
 • Andre konstruksjoner som ikke kan betegnes som bygning på næringseiendom
 • Fyringsanlegg, kjøleanlegg, ventilasjonsanlegg, heis, rulletrapp og rullebånd
 • Midlertidige deponering av masse
 • Støttemur og innhegning over 10 m lengde
 • Parkeringsplasser på terreng med mer enn 10 plasser
 • Andre bygningstekniske installasjoner

 

2.12 Store konstruksjoner og anlegg. Masseforflytning, massedeponering, planering og landskapsarbeid
Areal over 100 m2 og opptil 500m2 kr 11 200
Areal over 500m2 og opptil 2000m2 kr 32 900
Areal over 2000m2 og opptil 3000m2 kr 45 000
Areal over 3000m2 - tillegg pr påbegynte 200 m2 kr   2 800
Tribuner og idrettsbaner, broer, tunnel etc kr 14 400
Kommunaltekniske anlegg ved opparbeidelse av boligfelt kr 44 600

 

2.13 Dispensasjon etter pbl §19
For dispensasjoner som behandles uten eksterne høringer kr   5 600
Komplisert sak som omfatter eksterne høringer kr   8 800
For dispensasjoner som behandles politisk kr 13 300
Dispensasjoner som avslås betales 75% av beløpet for dispensasjon.

 

2.14 Forhåndskonferanse
Mindre tiltak                                           kr  2 300
For større utbyggingsprosjekter kr  4 400

 

2.15 Godkjenning av ansvarsrett
Godkjenning av ansvarsrett      kr  4 000
Godkjenning av personlig ansvarsrett for selvbygger kr  3 500

 

2.16 Ulovlig igangsatt tiltak
For byggearbeider som er igangsatt uten tillatelse ilegges overtredelsesgebyr.

 

2.17.Tilleggsgebyr for ulovlig tiltak/tiltak uten tillatelse
For tiltak som påbegynnes eller utføres uten tillatelse blir det gitt et tillegg på 50 % regnet av det samlede gebyret. Gebyr for ulovlighet kommer da i tillegg til ordinært gebyr ved tillatelse eller avslag.

 

2.18 Avslag
Ved avslag på søknad betales 75 % av fullt gebyr.

 

2.19. Tiltak som ikke kommer til utførelse
For tiltak som ikke kommer til utførelse, tilbakebetales etter søknad 40% av gebyret.

 

2.20 Tillatelse som er falt bort
Ved ny behandling av tillatelse som er falt bort, betales fult gebyr.

 

2.21 Ekstern bistand
Kommunen kan kreve dekning av kostnader til ekstern sakkyndig bistand for utreding og kontroll i krevende saker. Dette kommer i tillegg til ordinært gebyr. I saker som krever større arbeidsmengde enn normalt, for eksempel ved ekstra kontroller eller tilsyn der det avdekkes store feil og mangler, kan gebyret regnes etter medgått tid med kr 1 200,- pr time.

 

2.22 Eiendomsopplysninger - regelverk
Informasjon om eiendomsopplysninger, reguleringsplaner med bestemmelser, gjeldende regelverk m.m. er i utgangspunktet gratis. For abeid der det ønskes særskilt bistand slik at dette må gå foran andre viktige oppgaver, betales dette i henhold til pkt 5.2.

 

2.22 Deling av eiendom  
a) Behandling av søknad om fradeling kr 14 500
b) Behandling av søknad om grensejustering/arealoverføring kr   7 300
Gebyr for fradeling gjelder pr. tomt som oppstår, også ved samtidig fradeling av tomter fra samme eiendom

 

2.23 Behandling av utomhusplan  
a) Behandling av mindre utomhusplan kr   5 900
b) Behandling av større  utomhusplan som krever overvannsplan etc. kr 11 200

 

2.24 Situasjonskart  
a) Ved oppføring av garasje/uthus på bebygd eiendom og ved tilbygg til bolig/garasje kr  1 900
b) Øvrige situasjonskart kr  3 500

 

2.25 Behandling av reguleringsplaner og konsekvensutredninger
A) Planområdets areal Enhet  
Grunnbeløp   kr  170  000
Tillegg pr m2 Fra 0-20.000m2 kr            13
Tillegg pr m2 fra 20 001m2og oppover kr              5
B) Bebyggelsens areal Enhet  
Det betales gebyr for all bebyggelse innenfor planområde, både bebyggelse over og under terreng. Eksisterende bebyggelse som skal bli stående og ny bebyggelse skal regnes med.
Tillegg pr m2 BRA Fra 0-20.000m2 kr         21
Tillegg pr m2 BRA fra 20.001m2 og oppover kr           5
Samlet gebyr er summen av planområdets arealgebyr og bebyggelsens arealgebyr
C) Mindre endringer
Grunnbeløp uansett størrelse kr  42 300
D) Tilleggsgebyr
Det kan kreves et tilleggsgebyr pr. ekstra medgått time dersom digitalisering av plankart og tilpassing av format for innlegging i GIS - database må utføres av kommunen
E) Behandling av reguleringsforespørsel
For saksbehandling av reguleringsspørsmålet i henhold til plan- og bygningslovens §12-11 betales et gebyr tilsvarende 25% av gebyret for planområdets areal
F) Konsekvensutredninger
For behandling av konsekvensutredninger betales et gebyr tilsvarende 50% av gebyret for planområdets areal samt utgifter kommunen måtte ha til fagkyndig bistand

 

2.26 Refusjonssaker  
For refusjonssaker betales 3% av godkjent kostnadsoverslag
Minstegebyr - ett anlegg(vei eller ledninger) kr  28 000
Minstegebyr - to anlegg(vei eller ledninger) kr  48 500
Minstegebyret betales når tilsendt dokumentasjon aksepteres som fyllestgjørende for å starte anlegget, jfr.pbl. kap.18. Dersom refusjonsenheten deles, påvirker ikke dette minstegebyret. Endelig gebyr skal ikke overstige kr 205.000 og betales når vedtaket etter pbl. kap.18 fattes. Tidligere betalt gebyr kommer til fradrag i endelig gebyr.

 

2.27 Ekspropriasjonssaker
For behandling av søknad om kommunens samtykke til ekspropriasjon betales kr 56 000,-. Kommunens faktiske utgifter til eventuell juridisk bistand kommer i tillegg.

 

 

 

 

 

 

 
Del artikkelen:
Tips en venn