Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Gebyrer med hjemmel i matrikkellovens §32GENERELLE BESTEMMELSER

Regulativet fastsettes i medhold av plan- og bygningslovens § 33.1, lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) §32 og lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) § 7.

 

Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr.

 

Beregningstidspunkt

Gebyr skal beregnes etter det regulativ som er gjeldende på det tidspunkt kommunen mottar fullstendig planforslag, komplett søknad eller rekvisisjon.

 

Betalingstidspunkt

For arbeider etter dette regulativ sendes regning etter at arbeidet er utført/vedtak er fattet. Klage på på vedtak medfører ikke utsettelse av betalingsfrist.

 

Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart synes urimelig i forhold til det arbeidet og de kostnader kommunen har hatt, kan kommunedirektøren eller den han har gitt fullmakt fastsette et høvelig gebyr etter grunngitt søknad fra den som har fått krav om slikt gebyr.

Søknad om helt eller delvis fritak for gebyr, medfører ikke utsettelse av betalingsfrist.

 

Klage

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages, da den kun er oppfølging av regulativet. Kommunens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages til Statsforvalteren.

 

Avbrudd i arbeidet

Når en tiltakshaver/rekvirent selv forårsaker at kommunens arbeid blir avbrutt, skal vedkommende betale andel av tilhørende gebyr forholdsvis til det arbeid som er utført eller som kommunen må utføre.

 

Justering av gebyrsatsene

Dersom kommunestyret ikke gjør annet vedtak, skal gebyrsatsene pr. 1. januar hvert år justeres overensstemmende med konsumprisindeksen. Ved slik regulering skal satser avrundes oppover til nærmeste hele 100- krone,

.

1.Gebyr  for arbeider etter matrikkelloven (lovens § 32, forskriftens § 16)

 

1.1. Oppretting av matrikkelenhet

 

1.1.1. Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal  
Minstegebyr 0 m2 - 1.500 m2 kr  23 500
Deretter tillegg pr 1.000 m2 pr. 1 000 m2 kr    2 900

Er det søkes om oppretting av mer enn 2 grunneiendommer samtidig gis det rabatt med 25% avslag fra og med enhet nummer 3.

De enkelte gebyrsatsene avrundes til nærmeste 100 kr. 

 

1.1.2  Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
Gebyr som for punkt 1.1.1

 Der det søkes om oppretting av mer enn 2 grunneiendommer samtidig gis det rabatt med 25% avslag fra og med enhet nummer 3.

 

1.1.3 Oppretting av uteareal på eierseksjon
Gebyr for oppmåling av utearel per eierseksjon -  gebyr som for punkt 1.1.1

 

1.1.4 Oppretting av anleggseiendom Enhet  

Gebyr som for oppretting av grunneiendom. For volumeiendommer betales et tillegg til ordinært gebyr som følger:

Volum 0 - 2.000 m3 kr   3 800
Volum fra 2.001m3  øking pr påbegynt 1000m3 kr   2 100

 

1.1.5 Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av uregistrert jordsameier faktureres etter medgått tid.

 

1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
For oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning kr   4 400
I tillegg faktureres gebyr for oppmålingsforretning etter punkt 1.1. Oppmålingsforrretning må fullføres innen 2 år

 

1.3 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket tilbake før oppmålingsforretning er avholdt settes  til 1/3 av gebyrsatsene etter punkt 1.1 og 1.2
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket tilbake etter at  oppmålingsforretning er avholdt setttes til 2/3 av gebyrsatsene etter punkt 1.1 og 1.2

 

1.4 Oppmålingsforretning uten oppmøte
For oppmålingsforreting som gjennomføres uten oppmøte betales et gebyr tilsvarende 75% av gebyr av aktuell sakstype.

 

1.5 Grensejustering

 

1.5.1.Grunneiendom

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5% av minste eiendoms areal. Maksimalgrensen er satt til 500m2. En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før justeringen.

Areal Inntil    75m2 kr   4 500
Areal Inntil  150m2 kr   5 100
Areal Inntil  300m2 kr   6 700
Areal Inntil  500m2 kr   7 800

 

1.5.2 Anleggseiendom

Gebyr som for grensejustering av grunneiendom. For volumeiendommer betales et tillegg til ordinært gebyr som følger:

Volum Inntill  250m3 kr  1 100
Volum Inntill 1000m3 kr  3 200
For anleggseiendom kan volumet  justeres med inntill 5% av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000m3.

 

1.6 Arealoverføring

 

1.6.1 Grunneiendom Enhet  

Ved areloverføring skal oppmålingsforretning og tinglysning gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

Arealoverføring 0 - 250m2 kr   7 900
Arealoverføring 251 - 500m2 kr 13 900
Arealoverføring pr.nye påbegynte 500m2 kr   2 600

 

1.6.2 Anleggseiendom Enhet  

Gebyr som for arealoverføring av grunneiendom. For volumeiendommer betales et tillegg til ordinært gebyr som følger:

Volum 0-250m3 kr    2 300
Volum 251-500m3 kr    3 700
Deretter en økning pr. påbegynte 500m3 pr. nytt påbegynte 500m3 kr    2 000
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføyning er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

 

1.7 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforrretning.

 

Antall påviste punkter 1 kr   2 300
Antall påviste punkter 2 kr   3 100
Antall påviste punkter 3 kr   4 000
Videre økes gebyret med pr. punkt utover 3 punkt kr      900

 

1.7.2  Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere ikke er koordinatbestemt ved oppmålingsforetning.

 

Antall påviste punkter 1 kr  3 900
Antall påviste punkter 2 kr  5 100
Antall påviste punkter 3 kr  6 500
Videre økes gebyret med pr punkt utover 3 punkt kr  1 100

 

1.8 Gebyr beregnet på grunnlag av anvendt tid. Enhet  

For annen type kart- og oppmålingsarbeid som ikke dekkes av regulativet, skal betaling skje etter anvendt tid i henhold til forhåndsavtale.

For landmåling/ingeniør betales pr.time kr      1 300
For assistent betales pr.time kr      1 100

 

1.9 Utsendelse av matrikkelbrev Enhet  
Matrikkelbrev pr.brev kr       500

 

1.10 Innløsing av festegrunn uten oppmåling   kr 2 100
Del artikkelen:
Tips en venn