Kjerneoppgaver

Økonomienheten koordinerer kommunens budsjett- og rapporteringsprosesser, og rapporterer økonomisk til kommunens ledelse, folkevalgte og myndigheter. Enheten fører regnskap og utbetaler lønn for kommunen og Kirkelig fellesråd. Enheten ivaretar kommunens finansforvaltning og likviditetsstyring, eierstyring og innkreving av kommunale avgifter, samt koordinering av kommunens anskaffelser og arbeidet med lokale befolkningsprognoser. Skatteoppkreverfunksjonen ivaretas gjennom et samarbeid med Skedsmo kemnerkontor. 

 

Som støtteenhet skal økonomienheten være bidragsyter, veilede og tilrettelegge, inneha kompetanse på områder av stor økonomisk betydning for kommunen, samt ha oversikt over kommunens samlede økonomi.

 

Økonomienheten er organisert med økonomisjef, to controllere og en innkjøpsansvarlig, samt en regnskapssjef som leder en egen avdeling for lønn og regnskap. Under avdeling for lønn og regnskap er det tre konsulenter på regnskap, fire konsulenter på lønn og en innfordringskonsulent.

 

 

Les handlingsprogram

Lillian Pedersen
Økonomisjef Lillian Pedersen