Er du interessert i å vite mer om fosterhjem og lurer om om du kan tilby dette? Kontakt gjerne barneverntjenesten ved barnevernleder Marianne Farstadvoll via kommunens servicetorg telefon: 63 83 50 00 eller på e-post: marianne.farstadvoll@ralingen.kommune.no. Det blir gitt opplæring. Se mer informasjon nederst i artikkelen.

 

Kommunestyret behandlet sak om bosetting av flytninger 2016-2017 på kommunestyremøtet 17. februar 2016.
 
Kommunestyret har vedtatt av Rælingen kommune bosetter inntil 40 flyktninger i 2016 og inntil 50 flyktninger i 2017. Hvordan gjør vi dette og hva er våre erfaringer fra tidligere arbeid med dette?

-Rælingen kommune har flere års erfaring med å bosette flyktninger. Kommunen kan vise til gode resultater i dette arbeidet. Siden 2005 har flyktninge- og inkluderingstjenesten stadig utviklet seg, og har dyktige fagpersoner og høy kompetanse i forhold til utfordringer rundt bosetting. Dette er et samfunnsansvar og Rælingen tar sin del av ansvaret, sier enhetsleder for familie og helse Brynhild Belsom.


m brynhild belsom
Enhetsleder for familie og helse Brynhild Belsom 

Det er erfaring i kommunen på ulike områder som gjør det mulig å bygge på nytt opp et mottak av enslige mindreårige, samtidig som det er behov for egen personalressurs for å gi et godt tilbud. Det vurderes som hensiktsmessig å hovedsaklig bosette via plassering i fosterhjem i kommunen framfor å bygge opp døgnbemannede boliger, og det vurderes dermed som mest faglig naturlig å legge ansvaret til barneverntjenesten. Det vurderes faglig sett bedre for barn og ungdom å få en livssituasjon som ligner mest mulig på et vanlig familieliv som å vokse opp i et fosterhjem. Samtidig er det usikkert hvor mange enslige mindreårige vi kan bosette slik.
 
-Barnevernet og flyktningetjenesten skal samarbeide tett om dette for at de skal få god omsorg og bli godt integrert. Vi har mye erfaring med minoritetsspråklige i skolene. Befolkningen øker og vi må styrke tjenestene uansett. Det å ta imot flyktninger er en naturlig del av vår arbeid, sier Brynhild Belsom.
 
Ved bosetting av voksne vil i all hovedsak kommunens utgifter dekkes ved statlige tilskudd, mens det er en større grad av økonomisk utsikkerhet knyttet til mottak av enslige mindreårige. De statlige tilskuddsordningene er under diskusjon og det forventes at det vil komme endringer som bidrar til en økt dekning av kommunenes utgifter til bosetting av enslige mindreårige.
 
Vedtatt strategi for mottak og inkludering av flyktninger  gir et godt grunnlag for fortsatt godt faglig arbeid på området. Vanskeligere arbeidsmarked gjør det ekstra viktig med et faglig godt arbeid for å sikre at en høy andel av bosatte flyktninger kommer ut i arbeid og ordinær utdanning, men gir også en høyere risiko.
 
Kommunestyret vedtok følgende om bosetting av flyktninger 2016-2017:
1. Rælingen kommune imøtekommer Integrerings- og mangfoldsdirektoratets anmodning om å bosette inntil 40 flyktninger i 2016 og inntil 50 flyktninger i 2017. Bosetting av dette antallet er under forutsetning av at kommunen greier å skaffe tilstrekkelig antall boliger. Andel enslige mindreårige som bosettes avhenger av tilgang på fosterhjem og lignende i kommunen.
 
2. Rammen for søknad til Husbanken om midler til Startlån økes til 20 millioner, for å øke bruken av dette virkemiddelet for flyktninger og andre vanskeligstilte på boligmarkedet i tråd med boligsosial plan.
 
3. Den tidligere praktiserte ordningen med at kommunen inngår leiekontrakter med private utleiere tas i bruk igjen, som virkemiddel for å skaffe flere boliger og lette muligheten for bosetting av flyktninger.
 
4. Der kommunen velger å bosette flyktninger i borettslag, må kommunens flyktning- og inkluderingstjeneste, og kommunens eiendomsavdeling ha regelmessig kontakt med styrene i borettslagene for å tilstrebe at integreringen kan legges til rette, og følges opp, best mulig i lokalmiljøet.
 
Bakgrunn
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har på bakgrunn av oppdaterte tall for bosettingsbehovet for 2016 og anslag for 2017 kommet med en justert anmodning om mottak til alle landets kommuner. Det er fastsatt at det vil være behov for å bosette minst 18 000 flyktninger i 2016, noe som er en økning på nær 30 % sammenlignet med tidligere anmodning. Det er en særlig stor økning i antallet enslige barn og unge under 18 år som skal bosettes i 2016, det er behov for minst 4 400 plasser for bosetting av enslige mindreårige i 2016 hvorav ca 900 er under 15 år og foreløpig plantall for 2017 er justert til minst 7 000 enslige mindreårige. På bakgrunn av dette anmoder IMDi alle bosettingskommuner om å også bosette enslige mindreårige, herunder barn under 15 år.
 
IMDi anmoder Rælingen kommune om å ta imot 40 flyktninger i 2016, hvorav 10 enslige barn og unge. De ber videre kommunen om å legge til grunn foreløpige plantall for 2017, med minst 50 flyktninger i 2017, hvorav minst 15 enslige barn og unge.
 
Kommunene har mottatt felles henvendelse fra IMDi og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om behovet for en langsiktig satsing knyttet til bosetting av enslige mindreårige, samt henvendelse fra Barne- ungdoms- og familieetaten (Bufetat) som har det praktiske ansvaret for å ivareta de enslige mindreårige under 5 år fram til bosetting i kommunene.

Lenker og mer informasjon:
 
Informasjon om fosterhjem for enslige mindreårige (Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, www.bufdir.no).
 
Bufetat arrangerer opplæring for de som ønsker å blir fosterforeldre, det holdes et informasjonsmøte på Lillestrøm 9. mars  (www.bufdir.no)
 
Er du interessert kan du kontakte barneverntjenesten ved barnevernleder Marianne Farstadvoll via kommunens servicetorg telefon: 63 83 50 00 eller på e-post: marianne.farstadvoll@ralingen.kommune.no.  Vi hører gjerne fra deg!

 

Se Film om integrering av flyktninger i Rælingen vist på Kommunalpolitisk toppmøte (You Tube)