Plan for kommunens boligsosiale virksomhet skal gi økt kunnskap om situasjonen til de vanskeligstilte gruppene på boligmarkedet i kommunen, samt sikre en boligmasse som er bedre tilpasset målgruppens behov. Den skal være med på å gi en bedre utnyttelse av de tilgjengelige ressursene og en økt kunnskap om - og en mer målrettet og effektiv bruk av statlige virkemidler.

Planens har som hovedmål at innbyggerne i Rælingen skal disponere en god og egnet bolig med tilfredsstillende standard uavhengig av økonomiske, fysiske, helsemessige eller sosiale forutsetninger.

Planen skal være et konkret og nyttig verktøy for den videre utviklingen av kommunens boligsosiale virksomhet. Planen legger føringer for de videre prioriteringer og beslutninger når tiltak skal iverksettes på dette området.

Plan for kommunens boligsosiale virksomhet ble vedtatt av kommunestyret 12. februar 2014 og gjelder for perioden 2013 - 2016.

Plan for kommunens boligsosiale arbeid vedtatt 12022014