Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Barnevernstenesta (melding)

Vil du melde frå om barn som har det vanskeleg eller blir utsette for omsorgssvikt?

Tenesteomtale

Både privatpersonar og offentlege instansar kan melde frå til barnevernstenesta om at eit barn kan ha det vanskeleg. Det blir ikkje kravd at du har observert det som meldinga di refererer til, men du bør kunne identifisere kjelda til informasjonen. Eit rykte blir ikkje sett på som ei melding. Barnevernstenesta skal

  • leggje bort meldinga dersom ho er klart grunnlaus
  • starte undersøking dersom det er grunn til å tru at det er behov for tiltak etter barnevernlova 
  • leggje bort meldinga dersom vilkåra i lova ikkje er oppfylte

Offentlege instansar har plikt til å varsle barnevernet dersom dei har grunn til å tru at born blir utsette for grov omsorgssvikt.

Lover

Sjå barnevernlova §§ 4-2, 4-3, 6-4, 6-7 og 6-7a.

Forvaltningsloven
Barnevernloven
Forskrift om opplysningsplikt for krisesentre

Rettleiing - korleis få utført
eller motta tenesta

Du kan melde frå til barnevernstenesta skriftleg eller munnleg, over telefon eller ved personleg oppmøte. Meldinga di kan òg vere anonym.

Saksbehandlingstid

Barnevernstenesta skal snarast, og seinast innan éi veke, gjennomgå innkomne meldingar og vurdere om meldinga skal følgjast opp med undersøkingar. Du skal få ei stadfesting innan tre veker om at meldinga er teke imot. Dette gjeld ikkje når meldinga er klart grunnlaus.

Tjenesten oppdatert: 04.05.2020 11:38