Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Barnehageplass

Du har rett til barnehageplass når barnet ditt er over ett år. Du må søke kommunen om plass i barnehage.

Generelt

Ansvar:  Kommunedirektørens enhet    

Barnehagenes formål er å sikre barn under skolepliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagene er et frivillig tilbud som drives i samsvar med barnehageloven med forskrifter, herunder forskrift for rammeplan. Hver barnehage har ansatt barnehageleder med ansvar for barnehagens drift. Barnehageportalen  er inngangsportalen til alle barnehagene i Rælingen. Her kan du søke barnehageplass og få all nødvendig informasjon.

Beskrivelse

Er barnet født mellom januar og juli har det rett til barnehageplass i august året de fyller ett. Fyller barnet ett år i august, september, oktober eller november har det rett til barnehageplass måneden de fyller, mens dersom barnet fyller ett år i desember, har ikke barnet rett til barnehageplass før førstkommende august.
 
Kommunen sørger for at det er felles opptak for alle barnehagene i kommunen, men hver barnehage kan velge eget formål, opptakskrets, opptakskriterium og eierform.

Målgruppe

Barn 0–6 år som er bosatt i kommunen

Kriterier/vilkår

Disse blir prioritert ved opptak:

  • Barn med nedsatt funksjonsevne
  • Barn som barneverntjenesten har overtatt omsorgen for
  • Barn som har behov for hjelpetiltak fra barneverntjenesten

I tillegg har barnehagene egne opptakskriterier i sine vedtekter.

Pris for tjenesten

Stortinget vedtar hvert år en maksimalpris, et øvre tak for hvor mye foreldre må betale for en barnehageplass. Kommunen skal sørge for at foreldre med mer enn ett barn i barnehage i samme kommune får reduksjon i foreldrebetalingen. Dette gjelder uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager og i barnehager med forskjellige eiere. Foreldre skal tilbys minimum 30 % søskenmoderasjon i foreldrebetaling for 2. barn og minimum 50 % for 3. barn eller flere barn. Se gjeldende betalingssatser under Priser/gebyrer.

Samarbeidspartnere

Samordnet opptak
Kommunale og ikke-kommunale barnehager og familiebarnehager i Rælingen kommune har samordnet opptak til barnehageplasser. Dette innebærer at søknad om plass skjer elektronisk på barnehageportalen.

Lover

Kommunen har plikt til å sørge for denne tjenesten.

Se spesielt
Barnehageloven § 16, § 17 og § 18.
Barnevernloven § 4-4 - hjelpetiltak for barn og barnefamilier
Forskrift om foreldrebetaling i barnehagen § 3, § 3a - § 3f.
Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage.

Forskrift om saksbehandling ved barnehageopptak
Barnehageloven
Forskrift om foreldrebetaling i barnehager
Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
Forskrift om familiebarnehager
Barnevernloven

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess og sikre likebehandling av barn og av kommunale og ikke-kommunale barnehager. Søknad om barnehageplass sendes elektronisk på barnehageportalen og er felles for alle barnehagene. Du sender en søknad for hvert barn du søker for.

Vedlegg

Hvis barnet har rett til prioritet, kreves det skriftlig dokumentasjon fra sakkyndig instans. Dokumentasjon som er påkrevet i henhold til opptakskriteriene (prioriteringskodene) skal sendes i posten til Rælingen kommune, pb. 100, 2025 Fjerdingby. Ved hovedopptak må dokumentasjonen være kommunen i hende senest 1. mars.

 

Søknadsfrist

Det er to søknadsfrister til hovedopptaket: 1. februar for søknad om overflytting til annen barnehage i Rælingen og for søknad om endret oppholdstid i barnehagen barnet går i. Søknadsfrist for nye søknader til hovedopptaket er 1. mars. For øvrig kan søknad registreres når som helst på året. Har man ikke fått tilbud om plass innen kalenderårets utgang, må søknaden bekreftes på barnehageportalen mellom 1. januar og 1. mars.

Saksbehandling

Tildeling av plass skal skje i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene som gjelder for barnehagen. Dine ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved opptaket. Ved det årlige hovedopptaket skal du varsles skriftlig om hvorvidt og i hvilken barnehage du har fått tilbud om plass. Har du ikke fått ditt første ønske oppfylt, har du rett til å bli satt på søkerliste ved denne barnehagen.

I hovedopptaket har kommunen plikt til å gi tilbud til alle med rett til plass. Dersom det ikke er plass i den/de barnehagene du ønsker, kan du få tilbud om plass i en barnehage du ikke har satt opp som alternativ. Ved løpende opptak i løpet av barnehageåret skal først søkere fra søkerlisten tilbys plass i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene. Tilbud sendes elektronisk og du takker ja eller nei til plassen på barnehageportalen. Blant de søkerne som ikke tilbys plass ved løpende opptak, er det bare søkere med rett til prioritet som skal underrettes om at plassen er tilbudt en annen.

Har du verken fått oppfylt ditt første eller andre ønske om barnehageplass ved hovedopptaket, kan du kreve en skriftlig begrunnelse.

Saksbehandlingstid


Klagemulighet

Du kan klage hvis

  • du har fått avslag på søknaden om barnehageplass
  • du har fått plass, men ikke fått oppfylt verken første eller andre ønske
  • du har fått avslag på søknad om redusert foreldrebetaling eller gratis kjernetid.

Du må sende klagen innen 3 uker fra du mottok avgjørelsen. Hvis du bruker retten din til å kreve en begrunnelse, er klagefristen 3 uker fra du mottar begrunnelsen.

Hvis kommunen kommer til at barnet ditt skulle vært tilbudt den ønskede plassen, skal det tilbys første ledige plass etter at barn med lovfestet rett til prioritet er tilbudt plass. Hvis du ikke får medhold, går saken videre til klagenemnda i kommunen, som er klageinstans.

Tjenesten oppdatert: 24.01.2022 11:58