Avløpsvannet fra hver husstand som er koblet til det kommunale ledningsnettet, skal ledes bort på en sikker måte uten å forurense eiendommer eller natur. Rælingen kommune jobber kontinuerlig for å sikre et tett ledningsnett som leder avløpsvannet forsvarlig til renseanlegget.  Det er kun kumlokk og pumpestasjoner  som er synlige i denne transporten. va jostein bever

Ved renseanlegget gjennomgår avløpsvannet en omfattende renseprosess og renset avløpsvann slippes ut i Nitelva. Slammet som som skilles ut blir brukt til jordforbedring. Se mer på NRAs egne nettsider om renseprosessen.

Med avløpsvann menes spillvann og overvann. Spillvann er alt som har vært påvirket av menneskelig aktivitet på en eller annen måte, og betegnes også som avløp. Overvann er vann fra grunnen, regn- og smeltevann.

Tett avløp/tilbakeslag

Huseier må kontakte rørlegger eller spylefirma som kan stake/spyle opp den tette ledningen, hvis tilbakeslaget skyldes tette privtae stikkledninger. Skyldes tilbakeslaget tette hovedledninger eller manglende kapasitet, skal kommunen kontaktes. Uansett årsak til tett kloakk/tilbakeslag, meld alltid fra om evenetuell skade til ditt forsikringsselskap.

Avfallskvern

Det er ikke tillatt å installere kjøkkenavfallskverner i Rælingen. Kjøkkenavfallskverner produserer mer slam som er vanskelig å avsette etter renseprosessen.

Husk at mattfett og matolje kan tette igjen rørene dine.

Flom/oversvømmelse

Grunneier har selv ansvaret for håndtering og eventuell bortleding av takvann, drensvann og overvann fra egen eiendom. Vannet skal så langt det lar seg gjøre håndteres på egen eiendom eller ledes til nærmeste åpne bekk eller vassdrag. Se retningslinjer for overvannshåndtering.

Dersom du ikke kan lede vannet naturlig vekk fra eiendommen, må du søke om tillatelse dersom du ønsker tilknytning til kommunale overvannsledninger. Merk at overvann aldri skal, under noen omstendighet, tilknyttes spillvannsledningene (separate kloakkledninger).

Grunneier har ansvaret for sikring av egen eiendom mot flom i bekker og vassdrag. Dette gjelder også i forhold til erosjon og utrasing.